Начало

Важно: Във връзка с проект по оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, информацията в този сайт ще е актуална до 31.12.2019г. От 01.01.2020г. адресът www.as-silistra.com ще бъде пренасочен към новият сайт който можете да видите на адрес http://silistra-adms.justice.bg.

 

Добре дошли в интернет страницата на

Административен съд - Силистра

 

Административен съд - Силистра е част от системата на регионалните административни съдилища на Република България, в чиято компетентност влизат следните правомощия:

- издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;

- обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по АПК;

- предоставяне на защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията;

- предоставяне на защита срещу незаконно принудително изпълнение;

- присъждане на обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;

- присъждане на обезщетения за вреди от принудително изпълнение;

- обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;

- установяване неистинността на административните актове по този кодекс;

- установяване съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато е налице интерес от това и не е предвиден друг ред за правна защита.