Декларации
Регистър на подадените декларации по чл. 35 от
Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото
имущество от служителите в
Административен съд – Силистра
 
Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35 ЗПКОНПИ

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
Долуподписаният(ната) ДАМЯНКА МАРИНОВА ДОБРЕВА
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СИЛИСТРА , съдебен деловодител
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
 - нямам участие в търговски дружества;
 - не развивам дейност като едноличен търговец;
 - не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 - не съм имала участие в търговски дружества;
 - не съм развивала дейност като едноличен търговец;
 - не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
3. Имам задължения към „ Юробанк и еф Джи българия” АД в размер на 30 000 лв.(общо).
4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба.
 
5. Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
 
6. Друга информация за частен интерес - нямам.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 Дата: 14.01.2009 год.
 
Декларатор: /п/
 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
 
Долуподписаният(ната). В. Г. У
(трите имена)
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. СИЛИСТРА, СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
НЯМЯМ УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
НЕ СЪМ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ НА СЛЕДНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
ИМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКА ДСК В РАЗМЕР НА 45000 ЛВ.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА ДОГОВОРИ.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
НЯМАМ СВЪРЗАНИ С МЕН ЛИЦА В ТОЗИ СМИСЪЛ.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЯМА.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 Дата: 16.01.2009
 
Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
 
 
Долуподписаният(ната). АНТОНИЯ КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
(трите имена)
 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Административен съд град Силистра, съдебен секретар
 
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участие в търговски дружества.
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не развивам дейност като едноличен търговец.
 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
 
Не съм имала участие в търговски дружества.
 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм развивала дейност като едноличен търговец.
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
****** лева към *********, съдлъжник
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
Нямам сключени такива договори.
 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
 
Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Няма.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 
 Дата: 16.01.2009
 
Декларатор: /п/
 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
 
 
Долуподписаният(ната). Ивелина Стоянова Христова
(трите имена)
 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен администратор на Административен съд Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: съдебен администратор на Административен съд Силистра имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): не съм имала участие в търговски дружества;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не съм развивала дейност като едноличен търговец;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била управител или член на орган на управление и контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не съм имала участие в търговски дружества;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не съм развивала дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била управител или член на орган на управление и контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): потребителски кредит в размер на 35000 (тридесет и пет хиляди) лева към СИБанк АД;
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): нямам сключени такива договори;
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗПРКИ;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): няма такава информация.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 
 Дата: 22.01.2009 г.
 
Декларатор: /п/
 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
Долуподписаната Стефка Димитрова Кръстева..................................................................
(трите имена)
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Административен съд град Силистра...........................................................
.............................................................................................................................................................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
................................нямам.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ...............................нямам..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
..............................нямам...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
..............................нямам...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
..............................нямам...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
.............................нямам................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
..........................нямам...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
........................нямам.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
......................нямам......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
......................нямам.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 Дата: 22.01.2009 година
 
Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
 
Долуподписаният(ната). РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕНЕВА
(трите имена)
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СИЛИСТРА
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участие в търговски дружества
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):;
Не развивам дейност като едноличен търговец
 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Не съм имала участие в търговски дружества
 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм развивала дейност като едноличен търговец
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
20 000 лв.- потребителски кредит”СИ БАНК”
85 000 лв.-покупка на жилище”ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):                            
Нямам сключени такива договори
 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
 
Нямам свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Няма
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 Дата: 28.01.2009 год.
 
Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
 
Долуподписаният(ната)       Анета Петрова Тодорова.
(трите имена)
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:   съдебен секретар .в.     Административен   съд   гр.Силистра...........................................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участие в търговски дружества
............................................................................................................................................................;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът надейност): .........
Не развивам дейност като едноличен търговец
............................................................................................................................................................;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации
............................................................................................................................................................;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
 
Не съм имала участие в търговски дружества
............................................................................................................................................................;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм развивала дейност като едноличен търговец
............................................................................................................................................................;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации
.............................................................................................................................................................
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  
Потребителски кредит, в размер на 12 000 лв. от банка „ДСК” –Силистра
.............................................................................................................................................................
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба
.............................................................................................................................................................
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
..........................................................................Не...................................................................................
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Не
.............................................................................................................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 Дата: 28.01.2009 г.
 
Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
 
Долуподписаният(ната) ИЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
(трите имена)
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Административен съд гр.Силистра на длъжност ръководител служба „Деловодство”
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ;
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  НЕ;
 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): потребителски кредит от Банка ДСК ЕАД в размер на 6000 лева
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 Дата: 28.01.2009 г.
 
Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
 
Долуподписаният(ната)  ДАРИНА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА
(трите имена)
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СИЛИСТРА
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: ЧЛЕН СЪМ НА УС НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  Карате клуб „ШОТО”
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: ЧЛЕН СЪМ НА УС НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  Карате клуб „ШОТО”
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): съдлъжник по 2 ипотечни кредита в ОББ – клон СИЛИСТРА, в размери 40 000 и 15 000 лева.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): НЕ
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 Дата: 29.01.2009 г.
 
Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)
 
Долуподписаният(ната) КЕРАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
(трите имена)
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЪДЕБЕН АРХИВАР
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): НЕ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 Дата: 02.02.2009 г.
 
Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
Долуподписаната Ангел Господинов Ангелов
(трите имена)
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар в Административен съд град Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
НЕ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 Дата: 04.10.2010 година
 
Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
Подписаната АНТОНИЯ КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд Силистра, съдебен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПРКИ:
20 000 лева към Си банк.
 
 
Дата: 12.05.2009 г.                                                   Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси
 
Подписаната  Румяна Любенова Пенева.
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Административен съд -Силистра - съдебен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПРКИ:
 
10 000 лв. – потребителски кредит Банка „ДСК”
 
Дата: 11.09.2009 г.                                                   Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
Подписаната ДАМЯНКА МАРИНОВА ДОБРЕВА
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител при Административен съд - Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
I. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПРКИ:
Прехвърлено задължение( потребителски кредит) отЮробанк и еф Джи България АД към Банка ДСК ЕАД в размер на 30 000 лв.
 
 
Дата: 30.07.2010 г.                                                     ДЕКЛАРАТОР:
                                                                                              /Д. Добрева/   

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаната  Анета Петрова Тодорова.
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Административен съд Силистра, съдебен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
 
14 000 лв. – потребителски кредит Банка „ДСК”
 
 
Дата: 23.05.2011 г.                                                   Декларатор:
                                                                                                          /А. Тодорова/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаният(ната) Ангел Господинов Ангелов
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар в Административен съд - Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
Потребителски кредит от ДСК в размер на 7000 лв.
 
Дата: 15.06.2011 г.                                                               Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаната Дарина Неделчева Николова
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Административен съд – Силистра – главен счетоводител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
            Не съм член на управителния съвет на КК «Шото-Витяз», считано от 04.08.2011г.
 
 
Дата:  05.08.2011г.                                                  Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаният(ната) Ивелина Стоянова Христова
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен администратор в Административен съд - Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
Потребителски кредит от ДСК в размер на 60000 лв., с който е погасен частично декларираният кредит в Сибанк.
 
 
Дата: 15.06.2012 г.                                                               Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 
Подписаната ИЛИНА ИВАНОВА СТАНЕВА
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: завеждащ служба „Деловодство" при Административен съд - Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
I. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
Потребителски кредит от Банка ДСК ЕАД в размер на 8000 лв., с който е погасен частично декларираният в предходната декларация кредит.
 
 
 
Дата: 09.07.2012 г.                                                     ДЕКЛАРАТОР:
                                                                                              /Ил. Станева/ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаната АНТОНИЯ КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд Силистра, съдебен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
3000 евро към Уникредит Булбанк, съдлъжник.
 
 
Дата: 02.01.2013 г.                                                   Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаният(ната) Ивелина Стоянова Христова
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен администратор в Административен съд - Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
Потребителски кредит от ДСК в размер на 10000 лв.
 
Дата: 22.07.2013 г.                                                               Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаният(ната) Ангел Господинов Ангелов
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар в Административен съд - Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
Потребителски кредит от ПИБ в размер на 7700 лв., с който е погасен декларираният кредит в ДСК.
 
 
Дата: 23.05.2014 г.                                                               Декларатор: /п/
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 
Подписаната ДАМЯНКА МАРИНОВА ДОБРЕВА
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител при Административен съд - Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
I. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
Рефинансиран потребителски кредит в размер на 25 000 лв. към Банка ДСК ЕАД.
 
 
Дата: 01.09.2014 г.                                                     ДЕКЛАРАТОР:
                                                                                              /Д. Добрева/   

 
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 
Подписаната ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА УРУМОВА,
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СИЛИСТРА
 
ДЕКЛАРИРАМ, че
 
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ
Потребителски кредит от Банка ДСК ЕАД в размер на 17000 лв., с който е погасен частично декларираният в предходната декларация кредит.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: 20.10.2014 г.
Декларатор:
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 
Подписаната ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА УРУМОВА,
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СИЛИСТРА
 
ДЕКЛАРИРАМ, че
 
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ
Ипотечен кредит от Банка ДСК ЕАД в размер на 38000 лв., за рефинансиране на кредитните задължения, които към момента възлизат на 55000 лв.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 12.11.2014 г.
Декларатор:

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаният(ната) Ивелина Стоянова Христова
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен администратор в Административен съд - Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
Потребителски кредит в „Инвестбанк” АД в размер на 60000 лв., с който е погасен декларираният кредит в ДСК и съдлъжник по потребителски кредит в размер на 74000 лв.
 
 
Дата: 24.02.2015 г.                                                               Декларатор: /п/

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаната АНТОНИЯ КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд Силистра, съдебен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
19 200 лева потребителски кредит към Алфа банк;
Погасен изцяло потребителски кредит към Сибанк.
 
 
Дата: 13.03.2015 г.                                                               Декларатор: /п/

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаната Анета Петрова Тодорова.
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Административен съд Силистра, съдебен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
 
Съдлъжник съм по потребителски кредит към Банка „ДСК” в размер на 44 000 лв., с който погасих кредитите, декларирани до настоящия момент.
 
 

Дата: 15.05.2015 г.                                                               Декларатор: /п/


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаната Румяна Любенова Пенева.
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Административен съд Силистра, съдебен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
 
Съдлъжник съм по потребителски кредит към „СИБАНК” в размер на 22 000 лв.
 
 

Дата: 22.05.2015 г.                                                               Декларатор: /п/

 


 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

 
 Подписаната ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА УРУМОВА,
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СИЛИСТРА
 
ДЕКЛАРИРАМ, че

 

І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ

Наличие на втори потребителски кредит от Банка ДСК ЕАД в размер на 5000 лв.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 

Дата: 20.08.2015 г.                                                                                 Декларатор:/п/

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

 Подписаната ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА УРУМОВА,
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СИЛИСТРА
 

ДЕКЛАРИРАМ, че

І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ

Наличие на трети потребителски кредит от Банка ДСК ЕАД в размер на 5000 лв.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: 25.04.2016 г.
Декларатор:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаният(ната) Румяна Любенова Пенева………………………………
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Административен съд – Силистра, съдебен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
Потребителски заем в размер на 20 000 лв. към „СИБАНК” – погасен.
 
 

04.10.2016 г.                                                 Декларатор:/п/

 

 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаният(ната) Ивелина Стоянова Христова
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен администратор в Административен съд - Силистра
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ:
Ипотечен кредит в СИБАНК ЕАД в размер на 125000 лв., с който са погасени всички декларирани от мен кредити.
 
 
Дата: 05.12.2016 г.                                                              Декларатор:

 


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
 
Подписаният(ната) Антония Кръстева Стоянова
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  в Административен съд – Силистра, съдебен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. от ЗПУКИ:
На 03.02.2017 година сключих Договор за потребителски кредит с „Търговска банка Д“ АД в размер на 15 800,00 лева, с който рефинансирах потребителски кредит в „Юробанк България“ АД, с което го погасих изцяло.
 

Дата:       08.02.2017 г.                                                                        Декларатор:


 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси

 Подписаната ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА УРУМОВА,

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СИЛИСТРА
 
ДЕКЛАРИРАМ, че
 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ
Обединяване на потребителските кредити и теглене на нов от Банка ДСК ЕАД общо в размер на 35000 лв.
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  

Дата:       20.03.2017 г.                                                                        Декларатор:


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

 Подписаната РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕНЕВА,

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СИЛИСТРА

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че

 

Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ

Сключих договор за потребителски кредит със СИБАНК в размер на 35 000 лв., с който погасих остатък от кредит към Банка ДСК ЕАД клон Силистра.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  

Дата:       30.06.2017 г.                                                                        Декларатор:


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Подписаната ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА УРУМОВА,

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СИЛИСТРА

 

ДЕКЛАРИРАМ, че

 

І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ

Чрез СИБАНК рефинансирах потребителски и ипотечен кредит в ДСК БАНК. В момента имам в СИБАНК ипотечен кредит в размер на 45000 лв. и потребителски кредит в размер на 35000 лв.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: 05.12.2017 г.

Декларатор:


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

Подписаната ДАМЯНКА МАРИНОВА ДОБРЕВА

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител при Административен съд - Силистра

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

I. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 от ЗПРКИ:

Прехвърлено задължение( потребителски кредит) от Банка ДСК ЕАД към Банка Райфайзенбанк(България) ЕАД в размер на 20 426 лв.


 

 

 

Дата: 05.12.2017 г.                                                   ДЕКЛАРАТОР:

                                                                                              /Д. Добрева/