Новини
СЪОБЩЕНИЕ
 
В Административен съд – Силистра е постъпила жалба срещу решение на ОИК Главница, с което е обявен избора за кмет на балотажа, проведен на 03.11.2019 г. за кметство с. Зебил.

СЪОБЩЕНИЕ
 
        В Административен съд – Силистра са постъпили 2 жалби срещу решения на ОИК Дулово, с които е обявен избора за кмет на балотажа, проведен на 03.11.2019 г. за община Дулово и за кметство с. Водно.

 Съобщение

Административен съд – Силистра е сезиран с 6 жалби срещу решения на ОИК Дулово, с които е обявен избор за кмет на първи тур в населените места Руйно, Боил, Черковна, Грънчарово, Правда и Поройно.


 

АДМ.ДЕЛО № 237/2019 г. по описа на АС – Силистра
С Определение № 693 от .10.2019 г. по административнодело37 от 2019 г. състав на Силистренския административен съд остави без разглеждане жалбата на Неждет Джевдет Ниази, предявена в качеството му на кандидат за кмет на Община Главиница от ПП „Движение за права и свободи“, срещу Решение № 55-МИ от 05.10.2019 г. на ОИК Главиница, с което е отказано заличаването на Хюсеин Муталиб Хамди като кандидат за кмет и общински съветник на Община Главиница от ПП „ГЕРБ“ и прекрати производството по делото.
Мотивите на съда са, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като изхожда от лице, което няма правен интерес от оспорването.

Определението не подлежи на обжалване.


 

АДМ.ДЕЛО № 218/2019 г. по описа на АС – Силистра
 
На 02.10.2019 г. от 11.30 ч. бе проведено съдебно заседание по делото, което приключи с обявяване, че съдът ще се произнесе с решение в 13.00 часа.
С Решение № 95 от 02.10.2019 г. съдът отхвърля жалбата на Калиция  „Демократична България – обединение“, срещу Решение № 92-МИ от 23.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Силистра, потвърдено с Решение № 1205-МИ от 26.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, за отказ за регистриране като кандидат за общински съветник в гр.Силистра, посочен под № 11 в предложение за регистрация на кандидатска листа, Жоро Тодоров Иванов.
Решението е окончателно на основание чл. 58 ал. 3 изр. 2, във връзка с чл. 88 ал. 2 от Изборния кодекс.
Решението ще бъде публикувано на сайта на АС Силистра на 03.10.2019 г.

 


 

ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

АДМ.ДЕЛО № 218/2019 г. по описа на АС – Силистра

 

       На 30.09.2019 г. е образувано административно дело № 218 от 2019 г. по жалба на „Демократична България – обединение“, представлявана от Надежда Друмева Бобчева и Златко Стефанов Куртев, срещу Решение № 92-МИ от 23.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Силистра, потвърдено с Решение № 1205-МИ от 26.09.2019 г. на ЦИК, с което е отказана регистрация на кандидат за общински съветник.
       Страни по делото са:
       Жалбоподател:Коалиция “Демократична България - обединение“, представлявана от Златко Стефанов Куртев и Надежда Друмева Бобчева.
    Ответник по жалбата: Общинска избирателна комисия гр.Силистра, представлявана от председателя Теодора Павлова Тодорова.
       Заинтересована страна: Жоро Тодоров Иванов.
     Жалбата е внесена за разглеждане в открито съдебно заседание, насрочено за 02.10.2019 г. от 11.30 часа.
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      С „Ден на отворените врати“ Административен съд – Силистра ще отбележи 140 години от приемането на Търновската конституция - една от най-демократичните в Европа за своето време“.
      Чрез провъзгласените от Търновската конституция класически конституционни принципи са положени основите на модерната парламентарно-демократична система на управление. В съответствие с принципа на разделение на властите тя определя съдебната власт като самостоятелна и гарантира нейната независимост. Следвайки европейските постижения на конституционната мисъл и практика, Търновската Конституция осигурява пълноправното влизане на възродената българска държава в европейския свят.
      От 11.00 часа в съдебната зала председателят на съда Маргарита Славова ще запознае ученици от XII клас на ПГСУАУ „Атанас Буров” с пътя на изграждането на правосъдието в Третата Българска държава и приемането на първата конституция – Търновската. След препратка към сега действащата КРБ от 13.07.1991 г. учениците ще проведат дискусия за правата им по Конституцията.
Административен съд – Силистра за четвърта поредна година участва в Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
      Основната идея на програмата е формиране на правна грамотност и култура сред младите хора и създаване на реална представа за работата на органите на съдебната власт. През февруари и март съдиите Елена Чернева и Павлина Георгиева изнесоха лекции на дванадесетокласници от Професионална гимназия за стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра на тема „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита правата на жертвите“ и „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите. Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.“. По традиция образователната програма приключва в Деня на отворените врати.


Конкурс за есе     Висшия съдебен съвет обяви национален конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт" за ученици от VIII до XII клас. Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 15 март 2019 г. (петък) от 13.00 часа в хотел „Дръстър“, зала „Истър“ ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд - Силистра през 2018 година.
На събранието ще присъстват съдия Мариника Чернева – заместник-председател на Върховен административен съд и съдия Марио Димитров – председател на трето отделение на ВАС.

Резултати от проведено събеседване за длъжността „Призовкар“

 

 

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.01.2019 г., се проведе заседание на определената със заповед № 14/02.01.2019 год. на Председателя на Административен съд – Силистра комисия за провеждане на обявения конкурс за 1 щатна бройка за длъжността “Призовкар”, в състав: Председател: Ивелина Христова и членове: Илина Станева и Румяна Пенева

След проведеното с кандидатите събеседване и получените резултати на осн. чл. 95 от КТ, вр. чл. 144 от ПАС, комисията

Р   Е   Ш   И:

КЛАСИРА кандидатите, както следва:

Място

Име, Презиме, Фамилия

Оценка

I - во

Михаил Радоев Радоев

5,33

II - ро

Лазаринка Йорданова Михалева

3,67

Лицето, класирано на първо място е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите от класирането, съгласно чл. 96, ал. 1 и 2 от КТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

                                                                                       /И. Христова/

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

  /И. Станева/

                                                                                        2. /п/

  /Р. Пенева/

 

 


С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПРИЗОВКАР

 

         ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

1.     Лазаринка Йорданова Михалева

2.     Михаил Радоев Радоев

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ – НЯМА

 

Кандидатите да се явят в 10.00 ч. на 29.01.2019 г. (вторник) за събеседване в сградата на Административен съд - Силистра на ул. "Цар Иван Шишман" № 5, ет. 4, в съдебната зала. Влизането ще се осъществява срещу представяне на лична карта.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

        На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, чл. 343, ал. 1 във вр. с чл. 340а от Закона за съдебната власт (ЗСВ), чл. 138, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС) и в съответствие с разпоредбите на чл. 89 – 96 от Кодекса на труда (КТ), Председателят на Административен съд – Силистра със заповед № 303 от 06.12.2018 г.
         І. ОБЯВЯВА конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „призовкар”.
        ІІ. Съгласно чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ за съдебен служител може да бъде назначено лице, което: 1. e български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 2. е навършило пълнолетие; 3. не е поставено под запрещение; 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
       ІІІ. Съгласно чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ, не може да бъде назначено за съдебен служител лице, което: 1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; 2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; 3. е съветник в общински съвет; 4. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 5. работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище; 6. е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.
        ІV. Съгласно Правилника за администрацията в съдилищата, призовкарят е на пряко подчинение на съдебния администратор и председателя на съда, като: Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, координира дейността си със съдебните деловодители, отговаря за навременното връчване на призовките и другите книжа, незабавно връща вторите екземпляри с отбелязване на причините при невръчване на призовки. Изпълнява и други дейности, указани в нормативните актове касаещи дейността му и възложени от председателя на съда и съдебния администратор.
      V. Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и утвърдената длъжностна характеристика, минималните изисквания за заемане на длъжността „призовкар“ са: Минимална степен на завършено образование – средно; да познава нормативната уредба, регламентираща начините и сроковете за връчване на призовки и съдебни книжа.
Специфични изисквания за заемане на длъжността: Познаване на общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация – ЗСВ и ПАС; много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; умения за работа с граждани; умения за изразяване на информация - писмено и устно; умения за намиране на решение на нестандартни проблеми и ситуации; комуникативност, организираност, самодисциплина и лоялност; способност за работа под напрежение; умения за работа в екип; инициативност и готовност за поемане на извънредна работа; мотивация за работа в съдебната система.
     VІ. Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, минималният размер на основното месечно възнаграждение е МРЗ - 510 лв. и за V ранг – 25 лв.
        VІІ. Начин на провеждане и оценяване: Конкурсът ще се проведе на два етапа – по документи и събеседване.
След изтичане на срока за приемане на документи за участие в конкурса, назначена със заповед комисия провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление с приложенията към него и преценяват дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания от тази заповед. Решението на комисията се оформя в протокол, като съобразно него се изготвят: 1. списък на допуснатите кандидати, който включва: датата, началния час и мястото на провеждане на конкурса. Началото на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъците; 2. списък на недопуснатите кандидати; 3. списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се публикуват на интернет страницата на съда и на таблото за съобщения на съда не по - късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.
С одобрените от комисията по провеждане на конкурса кандидати се провежда събеседване. Членовете на комисията оценяват професионалната подготовка и другите качества, необходими за заемането на длъжността. Всеки член на комисията поставя оценка за цялостното представяне на кандидата по шестобалната система, до втория знак след десетичната запетая, като крайната оценка е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. При равни оценки класирането да се извърши съгласно критерия „оценка от диплома за средно образование“.
За работата си комисията по провеждане на конкурса съставя протокол и го представя на председателя на съда в 7-дневен срок от приключване на конкурса, заедно с документите на класираните кандидати. Протоколът се обявява и на интернет страницата на съда.
Трудовото правоотношение възниква с лицето, класирано на първо място в конкурса.
        VІII. Необходими документи за допускане до участие в конкурса: писмена молба в свободна форма за участие в конкурс; мотивационно писмо; автобиография – тип СV; декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ /в свободна форма/; декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ /в свободна форма/; диплома за завършено образование – копие, заверено от кандидата; свидетелство за съдимост за работа в съдебната система, с посочване на длъжността за която се кандидатства в оригинал; медицинско свидетелство в оригинал; медицинско свидетелство, че лицето не страда от психически заболявания в оригинал; копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж, заверени от кандидата; други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност; препоръки от предишни работодатели и др. /представят се по желание на кандидата/; пълномощно за подаване на документи /ако не се подават лично от кандидата.
        VІII. Място и срок за подаване на документите: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник молбата за участие в конкурс, необходимите документи и декларации в Административен съд, гр. Силистра, ул. "Цар Иван Шишман" № 5, ет. IV, стая 3А - "Съдебен администратор", срещу входящ номер, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, телефон за информация: 086 838374. Краен срок за приемане на конкурсните документи - един месец, считано от деня, следващ датата на публикацията на обявата в централен ежедневник. В този срок желаещите могат да се запознаят с длъжностната характеристика. Всички съобщения и информация, свързани с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата на Административен съд – Силистра - http:/www.as-silistra.com/ и на таблото за обявления в сградата на съда.

        Обявата е публикувана във в-к „Сега” на 07.12.2018 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 09.05.2018 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. Административен съд – Силистра ще отвори вратите си за гражданите.
През 2018 г. кампанията „Ден на отворени врати“ в органите на съдебната власт се провежда под надслов „Открито за съдебната власт“. Целта ни е повече хора да бъдат запознати с особеностите на административното правораздаване, с работата на съдебната система и функциите на съдебната власт.
Административен съд – Силистра провежда традиционно „Денят на отворени врати“ на 09 май и е посветен на Денят на Европа, на единството и мира на стария континент. Организирането му е част от политиката на съда, насочена към откритост и прозрачност в работата.
От 11.00 часа в съдебната зала ще се проведе симулативен съдебен процес, в който ролите на магистрати ще се изпълняват от ученици от IXб клас на ПГСУАУ „Атанас Буров”.
Всички желаещи могат да посетят съда и да се запознаят със структурата и дейността, спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация, с услугите и възможностите, които предоставя и начините за получаване на информация.
От 11.45 часа в Отдел „Държавен архив“ – Силистра ще бъде открита изложба, посветена на 140 години от създаването на съдебната система в България, на която ще бъдат представени експозиции, свързани с историята на устройството на съдилищата в Силистра.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 27.04.2018 г. председателят на Административен съд – Силистра Маргарита Славова представи лекция на деветокласници от Професионална гимназия за стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Административно правосъдие.“.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Административен съд – Силистра стартира на 23.03.2018 г. Образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Заместник председателят Павлина Георгиева представи първата лекция на деветокласници от Професионална гимназия за стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра на тема „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите. Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.“
В рамките на проекта учениците ще присъстват в открито съдебно заседание, а на 09.05.018 г. в съдебната зала ще се проведе симулативен съдебен процес, в който те ще влязат в ролите на магистрати и страни по делото.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 23 февруари 2018 г. (петък) от 11.00 часа в хотел „Дръстър“, зала „Истър“ ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд - Силистра през 2017 година.

На събранието ще присъстват съдия Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд и заместник-председателите на ВАС - съдия Румяна Монова и съдия Надежда Джелепова.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Висшият съдебен съвет удостои със служебна благодарност - грамота Маргарита Славова, Павлина Георгиева и Ивелина Христова за участието им като лектори и наставник в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Съдиите М. Славова и П. Георгиева изнесоха лекции на десетокласници от Професионална гимназия за стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ - Силистра в часовете по „Етика и право” на тема „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите. Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.“ и „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Административно правосъдие.“.
Административен съд – Силистра участва за трета поредна година в реализирането на програмата. През 2018 година съдът отново ще бъде част от образователния формат, като първата лекция ще се проведе в края на месец март.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 09.05.2017 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. Административен съд – Силистра ще отвори вратите си за гражданите. Традиционно „Денят на отворени врати“ се провежда на 09 май и е посветен на Денят на Европа, на единството и мира на стария континент. Организирането му е част от политиката на съда, насочена към откритост и прозрачност в работата.

Административен съд – Силистра за втора поредна година се включи в Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Основната идея на програмата е формиране на правна грамотност и култура сред младите хора и създаване на реална представа за работата на органите на съдебната власт. През месец април съдиите Маргарита Славова и Павлина Георгиева изнесоха лекции на десетокласници от Професионална гимназия за стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ - Силистра в часовете по „Етика и право”. По традиция образователната програма приключва в Деня на отворените врати.

От 10.00 часа в съдебната зала ще се проведе симулативен съдебен процес, в който ролите на магистрати ще се изпълняват от ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров”.

Целта ни е повече млади хора да бъдат запознати с особеностите на административното правораздаване, с работата на съдебната система и функциите на съдебната власт.

Всички желаещи могат да посетят съда и да се запознаят със структурата и дейността, спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация, с услугите и възможностите, които предоставя и начините за получаване на информация, както и да присъстват, от 16.00 ч. в кабинета на председателя, на разпределение на делата чрез програмата за случайно разпределение.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
       На 01 март 2017 г. Административен съд – Силистра отбелязва 10 години от своето създаване.
От 16.00 часа в хотел „Дръстър“, зала „Дунав“, ще бъде представена презентация на фотоалбум, съдържащ снимки от 10 годишната история на съда, отчитане на дейността на съда през 2016 г., както и за изминалите 10 години /докладите са публикувани на интернет страницата на съда/.
На събранието ще присъства съдия Боян Магдалинчев – заместник-председател на Върховния административен съд. Гости на събранието ще бъдат магистрати от Силистренския съдебен район, представители на местната власт и регионалните администрации.
Поканени са журналисти, които ще имат възможност да задават въпроси.

 

СЪОБЩЕНИЕ
Административен съд – Силистра е домакин на семинар, който ще се проведе в гр. Силистра, в периода от 14 до 16 юли 2016 г. В семинара ще вземат участие съдии от Върховния административен съд и съдии от административните съдилища на страната.
Мероприятието е организирано по съвместна инициатива на Административен съд - Силистра и Асоциацията на българските административни съдии.
Темите на семинарното занятие са „Административният договор в административното правосъдие" с лектор проф. д-р Зиновиева и „Субсидиарното приложение на разпоредбите за призоваването по ГПК в съдебно-административното производство по АПК“ с лектор Соня Янкулова - съдия във ВАС.
На 14.07.2016 г. от 14.30 ч. ще се проведе среща на главния инспектор и зам.-главния инспектор на Инспектората при ВСС на Република Румъниия и главния инспектор и инспектори от Инспектората при Висшия съдебен съвет на Република България. Предмет на обсъждане ще бъдат правомощията на Инспектората към ВСС, с оглед конституционните промени и предстоящите законодателни промени в ЗСВ, както и правомощията на Инспектората на Румъния.
На семинара ще присъстват като гости членове на Висшия съдебен съвет на Република България.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 26 февруари 2016 г. (петък) от 15.00 часа в съдебната зала на Административен съд гр. Силистра ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2015 година.
На събранието ще присъстват съдия Боян Магдалинчев – заместник-председател на Върховен административен съд и съдия Милка Панчева – председател на VІ отделение на ВАС.

Административно дело № 7/2016 г.
Административен съд – Силистра отмени Заповед № РД-20-3/07.01.2016 г. на Областния управител на област гр.Силистра, с която е назначена за временно изпълняваща длъжността кмет на Община гр. Главиница, до полагането на клетва от новоизбрания кмет, считано от 07.01.2016г., Сениха Бейхан Неази.
Решението на съда подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
Пълният текст на решението е публикуван на интернет страницата на съда в раздел съдебни актове.

Административно дело № 8/2016 г.
Административен съд – Силистра потвърди Решение № 206 от 22.12.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Главиница, с което на основание чл.236, ал.1, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража във връзка с чл.42, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация са прекратени предсрочно пълномощията на Насуф Махмуд Насуф като кмет на община Главиница.
Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
Пълният текст на решението е публикуван на интернет страницата на съда в раздел съдебни актове.

Административно дело № 8/2016 г.
С Определение № 45/12.01.2016 г. Административен съд – Силистра е оставил без уважение искането на Насуф Махмуд Насуф за спиране изпълнението на Решение № 206 от 22.12.2015 г. на ОИК – Главиница, с което са прекратени пълномощията му на кмет.
Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Административно дело № 7/2016 г.
С Определение № 38/12.01.2016 г. Административен съд – Силистра е спрял предварителното изпълнение на заповед № РД-20-3/07.01.2016 г. на областния управител на обл. Силистра, допуснато на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК, с която е назначена Сениха Бейхан Неази за временно изпълняваща длъжността кмет на Община - Главиница до полагането на клетва от новоизбран кмет.
Производството е образувано по жалба на Сюзан Исмет Хасан – зам.-кмет на Община - Главиница.
Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
За 20.01.2016 г. (сряда) от 15.30 ч. в Административен съд – Силистра е насрочено открито съдебно заседание по адм. дело № 7/2016 г.

Административно дело № 2/2016 г.
Административен съд – Силистра е оставил без разглеждане жалбата на политическа партия „Движение за права и свободи” против Решение № 206/22.12.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Главиница, с което са прекратени пълномощията на кмета на Община - Главиница Насуф Махмуд Насуф, поради липса на признат от закон правен интерес, и е прекратил производството по адм. дело № 2/2016 г.
Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Административно дело № 9/2016 г.
С Определение № 37/12.01.2016 г. Административен съд – Силистра е спрял предварителното изпълнение на заповед № РД-20-3/07.01.2016 г. на областния управител на обл. Силистра, допуснато на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК, с която е назначена Сениха Бейхан Неази за временно изпълняваща длъжността кмет на Община - Главиница до полагането на клетва от новоизбран кмет. Делото е присъединено към адм. дело № 7/2016 г.
Производството е образувано по жалба на Насуф Махмуд Насуф.

Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


Административно дело № 6/2016 г.
Административен съд – Силистра е оставил без разглеждане жалбата на председателя на Общински съвет – Главиница Месут Махмуд Алиш срещу заповед № РД-20-3/07.01.2016 г. на областния управител на обл. Силистра и срещу допуснатото предварително изпълнение на горепосочената заповед, с която е назначена Сениха Бейхан Неази за временно изпълняваща длъжността „Кмет на Община Главиница“ до полагането на клетва от новоизбрания кмет, поради недопустимост на жалбата, и е прекратил производството по адм. дело № 6/2016 г.

Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


Административно дело № 8/2016 г.
За 15.01.2016 г. (петък) от 14.00 ч. в Административен съд – Силистра е насрочено открито съдебно заседание по адм. дело № 8/2016 г., образувано по жалбата на Насуф Махмуд Насуф срещу Решение № 206 от 22.12.2015 г. на ОИК – Главиница, с което са прекратени пълномощията му на кмет на община Главиница.

СЪОБЩЕНИЕ
 
Административен съд – Силистра сменя обслужващата банка, считано от 01.10.2015 г., съгласно писмо изх.№61-00-62/15.09.2015 г. на Министерство на финансите и в изпълнение на решение на комисия «Бюджет и финанси» на ВСС по протокол №39/09.09.2015 г.
Обслужващата банка ще бъде „Централна Кооперативна Банка” АД, в която ще бъдат открити нови сметки, които ще са активни от 01.10.2015 г. Преди тази дата суми по тези сметки няма да могат да постъпват и ще бъдат тълкувани като грешни преводи. От същата дата сметките на съда в „Банка ДСК” ЕАД ще бъдат закрити.
Сметките на съда в новата обслужваща банка „ЦКБ” АД ще бъдат, както следва:
Транзитна сметка: IBAN:BG27 CECB 9790 31G16952 00 /за държавни такси/
Набирателна сметка: IBAN:BG34 CECB 9790 33G16952 00 /за вещи лица и свидетели/
BIC код на „ЦКБ” АД: CECBBGSF
Комисионната на „ЦКБ” АД за обслужване на клиенти на съда е 0,45 лв. за вноски от физически лица и 0,70 лв. за вноски от юридически лица.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Въз основа на направеното от Комисията класиране по икономически най-изгодни условия – най-ниска цена за отпечатване и доставка, се извърши крайно класиране на кандидатите, както следва:

 
Място в класирането
Оператор
1.
„Кауфланд Сървис” ЕООД
2.
„Томбоу България” ООД
 

 

СПИСЪК на допуснатите до разглеждане по същество предложения за участие в процедура за избор на обслужваща банка на:
           
1.      „Интернешънъл Асет Банк” АД – клон Силистра;
2.      „Банка ДСК” ЕАД – клон Силистра;
3.      „Първа Инвестиционна Банка” АД – клон Силистра;
4.      „Райфайзенбанк” ЕАД – клон Силистра;
5.      „Юробанк България” АД – клон Силистра;
6.      „Централна Кооперативна Банка” АД – клон Силистра.

П О К А Н А
 
за избор на Оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна
 
 
            Съгласно Заповед № 114/04.06.2015г. на административния ръководител на Административен съд – Силистра отправяме покана към лицата,  получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно Наредба №7/09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, да представят оферта за отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдии и съдебни служители, работещи в Административен съд – Силистра.
            В случай, че  това представлява интерес за Вас, критерият за избор, изискванията към участниците, необходимите документи, редът за подаването им и крайният срок, са посочени в заповедта, приложена към настоящата покана.
            Пълният й текст е публикуван и на интернет – страницата на съда: www.as-silistra.com
 
            Приложение: копие на Заповед №114/04.06.2015г.
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ : /п/

 

Резултати от класирането на кандидатите в процедурата за избор на обслужваща банка
 
 

Място в класирането
Банка - кандидат
Сбор на оценките по отделните критерии
1.
„Централна Кооперативна Банка” АД – клон Силистра
94.38
2.
„Райфайзенбанк” ЕАД – клон Силистра
80.58
3.
„Първа Инвестиционна Банка” АД – клон Силистра
77.68
4.
„Банка ДСК” ЕАД – клон Силистра
70.66
5.
„Интернешънъл Асет Банк” АД –                  клон Силистра
70.60
6.
„Юробанк България” АД – клон Силистра
64.45

 

З А П О В Е Д
№114/04.06.2015г.
 
            На основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗСВ и чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП
 
            С цел:
            - осигуряване на икономически най-изгодни условия при избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за 12 месеца, на съдии и съдебни служители, работещи в Административен съд - Силистра
           
Н А Р Е Ж Д А М
 
            1. Да се изпратят покани за представяне на оферта за отпечатване и доставка на ваучери за храна до лицата, съгласно приложен списък към настоящата заповед, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна.
            2. Оповестяването на процедурата да се извърши, както следва:
            2.1. В срок до 05.06.2015 г. покана за представяне на оферта /приложение към тази заповед/, ведно с копие от заповедта, да се изпратят по имейл до лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна.
            2.2. Настоящата заповед, както и поканата за участие, да се публикуват на интернет-страницата на съда.
            3. Прогнозна стойност на заявените ваучери – 11 200 лева, разпределени на дванадесет месечни поръчки.
            4. Критерий за избор на Оператор е най-ниска предлагана цена.
      5.Операторите на ваучери за храна подават оферта, придружена от:
      - валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно чл.5 от Наредба №7/09.07.20013г за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор – заверено от участника копие;
-    брой и наименование на търговските обекти в гр.Силистра, приемащи ваучери, отпечатани от участника;
- писмена декларация от участника, че разполага с необходимата квота до края на 2015г за отпечатване на количеството ваучери за храна.
            6. Офертите се приемат в Административен съд – Силистра, находящ се в гр.Силистра, ул.”Цар Шишман” №5, ет.4, по поща или лично всеки работен ден до 19.06.2015г. включително, в рамките на работното време - от 09.00 до 17.00 часа от съдебния администратор.
            8. След изтичане на крайния срок за приемане на офертите, комисия в състав: председател: Ивелина Стоянова Христова – съдебен администратор и членове: Дарина Неделчева Николова – главен счетоводител и Антония Кръстева Стоянова – съдебен секретар разглежда, оценява и класира офертите, преценени като редовни, в срок до 23.06.2015г.
            10. Комисията по т.8 съставя протокол, в който отбелязва констатациите си за всяка подадена оферта и приложенията към нея. В протокола се вписват и решенията за оферти, допуснати до разглеждане и класиране /редовни документи/ и за оферти, недопуснати до разглеждане и класиране /нередовни документи/, със съответни мотиви. Класирането се извършва по критерий най –ниска цена.
            11. Решението на комисията се съобщава на:
            11.1. Председателя на съда за сведение и вземане на решение.
            11.2. Всички участници, подали документи за участие, чрез публикуване на интернет-страницата на съда.
            13. Препис от заповедта да се връчи на съдебния администратор, за организиране на изпълнението й по т. 2 и т.6.  
            Преписи от заповедта да се връчат и на комисията по т. 8.
 
 
                                               АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
                                               НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СИЛИСТРА

П О К А Н А
 
за участие в процедура за избор на банка, обслужваща сметките на Административен съд – Силистра
 
            Съгласно Заповед № 104/22.05.2015г. на административния ръководител на Административен съд – Силистра е открита процедура за избор на банка, обслужваща сметките на съда.
             Процедурата е в съответствие с решения на Висшия съдебен съвет – протокол №20/22.06.2005г. и протокол №53/19.12.2006г.
            В случай, че обслужването на сметките на Административен съд – Силистра представлява интерес за Вас, Ви отправям настоящата покана за участие в процедурата. Критериите за избор и относителната им тежест, изискванията към банките – участници, необходимите документи, редът за подаването им и крайният срок, са посочени в заповедта, приложена към настоящата покана. Пълният й текст е публикуван и на интернет – страницата на съда: www.as-silistra.com
 
            Приложение: копие на Заповед №104/22.05.2015г.
 
                                               АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
                                               НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СИЛИСТРА

З А П О В Е Д
№ 104/22.05.2015г.
 
            На основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗСВ, Решения на ВСС – протокол №18/19.05.2004г, №20/22.06.2005г., 53/19.12.2006г. и протоколи от заседания на комисия „Бюджет и финанси - №4/23.01.2013г и №22/22.05.2013г.
 
            С цел:
            - осигуряване на икономически най-изгодни условия за Административен съд - Силистра, бюджета на съдебната власт и гражданите при извършване на финансовата дейност и обслужване на сметките;
            - осигуряване на качествено и бързо обслужване на граждани и юридически лица при внасяне на държавни такси и други суми по дела;
            - осигуряване на качествено и бързо обслужване на съдиите и служителите при плащанията, свързани с трудовите им правоотношения;
            - осигуряване на своевременна обработка на документите и данните, свързани с бюджета на съда, както и постигане на максимална достоверност, бързина и спазване на специфичните изисквания, касаещи счетоводната отчетност в системата на съдебната власт.
 
Н А Р Е Ж Д А М
 
            1. Да се проведе процедура за избор на банка, обслужваща Административен съд – Силистра.
            2. Оповестяването на процедурата за избор на обслужваща банка да се извърши, както следва:
            2.1. В срок до 01.06.2015 г. покана за участие /приложение към тази заповед/, ведно с копие от заповедта, да се изпрати до банки /клонове/, функциониращи на територията на гр.Силистра, като получаването се удостовери със съответна разписка.
            2.2. Настоящата заповед, както и поканата за участие, да се публикуват на интернет-страницата на съда.
            3. В процедурата могат да участват само банки по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/, които:
            3.1. Притежават пълен лиценз за обслужване.
            3.2. Имат сключен договор с Министерство на финансите за обслужване на плащания в СЕБРА и транзитните сметки.
            3.3. Имат сключен договор с Министерство на финансите и картов оператор във връзка със операциите на бюджетните предприятия по събирането на приходи и други постъпления чрез картови разплащания /терминални устройства/, съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой и изискванията на ДДС 2/08.03.2012 на Министерството на финансите.
            3.4. Имат възможност да предоставят до 3-то число на следващия месец информация за салдата по сметките и начислените лихви на титуляра на сметката за предходния месец.
            3.5. За всеки работен ден да предоставят информация за състоянието на инициираните платежни нареждания, както и информация за движението по сметките на съда в рамките на следващия ден.
            3.6. Да извършват масови плащания, свързани с възнаграждения на служители на съда и участници в съдебния процес. При наличие на финансови средства по банковите сметки, плащането да се осъществява в рамките на деня, в който са представени документите от наредителя.
            4. Критериите за избор на обслужваща банка и относителната тежест на всеки от тях /в проценти/ са утвърдените с решението на ВСС - протокол № 20/22.06.2005 г., а именно:
 
 
Процент на тежест на
по
Показатели
отделните показатели
ред
 
 
1
2
3
1
Такси и комисионни за обслужване на клиенти на органите на съдебната власт.
10 %
 
1.1. Парични вноски в лв.
5 %
 
1.2. Международни преводи във валута
5 %
2
Електронно банкиране
5 %
3
Такси и комисионни за разплащане по система РИНГС
5 %
4
Лихви по банкови сметки
40 %
 
4.1. В лева
25 %
 
4.2. Във валута
15 %
5
Ежеседмично /ежедневно/ инкасиране
5 %
6
Време за обслужване на плащанията
 
10 %
7
Банков рейтинг
10 %
8
Кореспондентски отношения
5 %
9
Клонова мрежа
5 %
10
Предоставени    кредити/овърдрафт на служители
5 %
 
Всичко
100 %
 .
            5. Банките-кандидати представят заявление за участие в процедурата, което следва да съдържа конкретна оферта по всеки от показателите от  №1 до №10 от таблицата по т.4. При необходимост, офертата по всеки показател се придружава и със съответното текстово обяснение. Към заявлението се представят приложения, както следва:
            5.1. Удостоверение (разпечатка) от Търговския регистър за актуално състояние на банката.
            5.2. Лиценз за извършване на банкова дейност (заверено копие).
            5.3. Копие от договора с Министерство на финансите за обслужване на плащания в СЕБРА и транзитните сметки.
            5.4. Възможности и условия за предоставяне на ПОС терминално устройство по чл.4, ал.1 от Закона за ограничения на плащания в брой, съгласно изискванията на ДДС 2/08.03.2012 г. на Министерството на финансите.
            5.5. Декларации, гарантиращи изпълнението на изискванията, по т.3.4., т.3.5. и т. 3.6.
            5.6. Презентация на банката (със задължително посочване на клиенти – бюджетни организации, вкл. и такива, обслужвани в гр.Силистра, клонова мрежа и пълно описание на предвижданата организация на банково обслужване на съда);
            5.7. Пълномощно на лицето, подписало заявлението за участие (в случай, че то няма представителна власт за участващата банка).
            6. Приемането на документи за участие в процедура за избор на обслужваща банка се осъществява по следния ред:
            6.1. Заявлението и приложенията към него се представят в запечатан непрозрачен плик, с надпис от външната му страна, съдържащ името на банката - подател, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
            6.2. Документите се приемат в Административен съд – Силистра, находящ се в гр.Силистра, ул.”Цар Шишман” №5, ет.4, всеки работен ден до 10.06.2015г. включително, в рамките на работното време - от 09.00 до 17.00 часа от съдебния администратор.
            6.3. При приемане на документите, върху плика се изписват трите имена, ЕГН и длъжността на лицето, което го подава, името и длъжността на лицето по т.6.2 от Административен съд - Силистра, което приема плика, датата, часа и поредния номер на подаване, след което предаващият и приемащият плика се подписват. Същите данни се вписват и в отделен регистър за приемане на документите за участие, воден от съдебния администратор.
            6.4. Не се приемат документи за участие, представени след изтичането на крайния срок или представени в незапечатан, прозрачен, ненадписан или скъсан плик - тези обстоятелства се удостоверяват в регистъра за приемане.
            6.5. Не може да се откаже приемане на документи и от банка, на която не е изпратена покана за участие в процедурата.
            7. Приетите документи се съхраняват от съдебния администратор по начин и при условия, осигуряващи запазване целостта на пликовете и предпазване от достъп до момента на представянето им на комисията.
            8. След изтичане на крайния срок за приемане на документи за участие, с отделна заповед административният ръководител назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. На комисията се предоставят всички приети по реда в т. 6 документи за участие, ведно с копие на регистъра за приемането им.
            9. Комисията по т. 8, на заседание, проведено в срок до 17.06.2015 г.:
            9.1. Разпечатва   подадените   пликове   и преценява редовността на документите.
Считат се за нередовни документите, които: са подадени извън крайния срок, предвиден в тази заповед; не съдържат заявление и приложения към него по изискванията на т. 5; или подателят им не отговаря на изискванията по т. 3.
            9.2. Продължава процедурата само при наличие на не по-малко от три оферти, преценени като редовни и така допуснати до разглеждане по същество, в противен случай предлага на председателя на съда прекратяване на процедурата за избор на обслужваща банка.
            9.3. Разглежда,   оценява   и   класира   офертите на кандидатите, подали документи за участие, преценени като редовни.
            Допуснатите до разглеждане предложения се преценяват по критериите по т. 4 и се класират според общия резултат.
            По критериите 1.2. - „Международни преводи във валута” и 4.2. – „Лихви по банкови сметки във валута” за избор на обслужваща банка, утвърдени с Решение на ВСС по протокол №20/22.06.2005г., които са неприложими в дейността на Административен съд – Силистра, всички банки – кандидати получават максимален резултат по съответния критерий.
            10. Комисията по т.8 съставя протокол, в който отбелязва констатациите си за всяко подадено заявление и приложенията към него. В протокола се вписват и решенията за предложения, допуснати до разглеждане и класиране /редовни документи/ и за предложения, недопуснати до разглеждане и класиране /нередовни документи/, със съответни мотиви. Класирането по отделните показатели и общото класиране на кандидатите се мотивира и се отразява като решение в протокола чрез съставяне на сравнителна таблица, съобразно образеца по решение на ВСС - протокол № 20/22.06.2005г. Протоколът се съставя в два еднообразни екземпляра и се подписва от всички членове на комисията.
            11. Решението на комисията се съобщава на:
            11.1. Председателя на съда за сведение и вземане на решение.
            11.2. Всички банки, подали документи за участие, чрез публикуване на интернет-страницата на съда.
            12. Протоколът на комисията ведно със сравнителната таблица за съответствие с критериите, приети от ВСС /неразделна част от него/, както и копие на всички подадени документи за участие в процедурата се изпращат с мотивирано предложение от председателя на Административен съд – Силистра  до Висшия съдебен съвет - Комисия «Бюджет и финанси».
            Смяна на обслужващата банка се извършва след разрешение от Комисията и предприемане от същата на действията по решение на ВСС -протокол № 53/19.12.2006 г.
            13. Препис от заповедта да се връчи на съдебния администратор, за организиране на изпълнението й по т. 2, т.6.2 и т.6.3.  
            Преписи от заповедта да се връчат и на комисията по т. 8, след назначаването й.
                                               АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
                                               НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СИЛИСТРА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
Административен съд – Силистра ще проведе „Ден на отворени врати” на 11.05.2015 г. от 14.00 до 17.00 часа в сградата, в която функционира съдът, на адрес: гр. Силистра, ул. Цар Шишман №5, ет. 4.
Всички желаещи могат да посетят съда и да се запознаят със структурата и дейността, спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация, с услугите и възможностите, които предоставя и начините на получаване на информация, както и да присъстват на разпределение на делата чрез програмата за случайно разпределение.
От 15.00 часа в съдебната зала ще се проведе симулативен съдебен процес, в който ролите на магистрати ще се изпълняват от ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски”, ЕГ „Пейо Яворов” и СОУ „Н.Й.Вапцаров”.
Предварителните си въпроси можете да изпратите на e-mail:adm_sad_silistra@abv.bg - в срок до 16.00 часа на 08.05.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 

На 13.03.2015 година се проведе годишно отчетно събрание, на което председателят на Административен съд - Силистра, съдия Маргарита Славова, представи резюме на доклада за дейността на съда през 2014 година.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Административен съд – Силистра ще проведе „Ден на отворени врати” на 09.05.2014 г. от 14.00 до 16.00 часа в сградата, в която функционира съдът, на адрес: гр. Силистра, ул. Цар Шишман №5, ет. 4.
Всички желаещи могат да посетят съда и да се запознаят със структурата и дейността, спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация, с услугите и възможностите, които предоставя и начините на получаване на информация.
От 14.30 часа ще се проведе среща с ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски”, ЕГ „Пейо Яворов”, ПГСУАУ „Атанас Буров” и СОУ „Н.Й.Вапцаров”, на която ще бъдат запознати с дейността на съда, видовете дела, процедурата по разглеждане и процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове.
Предварителните си въпроси можете да изпратите на e-mail:adm_sad_silistra@abv.bg - в срок до 16.00 часа на 08.05.2014 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 21 март 2014 г. (петък) от 14.00 часа в съдебната зала на Административен съд гр. Силистра ще се проведе Общо събрание за дейността на съда през 2013 година.
На събранието ще присъства съдия Румяна Монова – заместник-председател на Върховен административен съд.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 09.05.2013 г. от 11.00 до 16.00 часа Административен съд – Силистра проведе „Ден на отворените врати“ с участието на ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски”, ЕГ „Пейо Яворов” и ПГСУАУ „Атанас Буров” - Силистра., граждани и журналисти от местните медии.
В 11.00 часа се проведе среща с председателя на съда Маргарита Славова и заместник-председателя Павлина Георгиева, които запознаха участниците с правомощията на административния съд, видовете разглеждани дела и процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове, с начина на образуване, разпределение и движение на делата, натовареността на съда според статистически данни,и спецификата на работа на магистратите, а съдебния администратор ги запозна със структурата на съда, с работата и функциите на съответните служби, с деловодните книги и регистри, с възможностите за извършване на справки по делата и предоставяне на съдебно-административни услуги, както и с правилата за поведение в съда.
В 13.30 часа председателят презентира пред граждани и журналисти програмата за случайно разпределение на делата.
В 14.00 часа ученици, граждани и представители на медиите присъстваха на реален съдебен процес по насроченото в открито съдебно заседание административно дело.
На посетителите бе предоставена възможност да се запознаят със съдиите и служителите и да разгледат работните помещения.
Ден на отворените врати се организира за първи път от Административен съд – Силистра с амбицията това събитие да стане традиционно.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Административен съд – Силистра организира „Ден на отворени врати“, който ще се проведе на 09.05.2013 г. от 10.00 до 16.00 часа в сградата, в която функционира съдът, на адрес: гр. Силистра, ул. Цар Шишман №5, ет. 4.
Инициативата е част от Годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет за периода ноември 2012 г. - декември 2013 г. и има за цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на съдебната система.
В деня на отворени врати всички желаещи могат да посетят Административен съд – Силистра и да се запознаят със структурата и дейността на съда, със спецификата на работа на съдиите, с организацията на работа на съдебната администрация, с услугите и възможностите, които предоставя съда и начините на получаване на информация.
От 11.00 часа председателят и зам.-председателят на съда ще проведат среща с ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски”, ЕГ „Пейо Яворов” и ПГСУАУ „Атанас Буров”, на която ще ги запознаят с дейността на съда, видовете дела, процедурата по разглеждане и процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове.
В 13.30 часа каним всички желаещи в кабинета на председателя, за да се запознаят с начина на разпределение на делата чрез програмния продукт за случайно разпределение.
В 14.00 часа всеки, който има възможност, може да посети съдебната зала и да присъства на съдебен процес по административни дела.
Ако имате интерес към инициативата и имате въпроси свързани с работата на съда, можете да ги изпратите на e-mail:adm_sad_silistra@abv.bg - в срок до 15.00 часа на 08.05.2013 г.

На 14 март 2013 година от 15:00 часа в съдебната зала АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СИЛИСТРА ще проведе ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ за дейността през 2012 година.
На събранието ще присъстват председателите на I-во и IV-то Oтделение на Върховен Административен Съд на Р България.

На 22.03.2012 година, в 15:00 часа, в съдебната зала на Административен съд Силистра ще се състои ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ, на което ще бъде представен ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2011 година.
Председателят на Административен съд Силистра, съдия Маргарита Славова, ще представи резюме на доклада за дейността на съда през изминалата 2011 година.
Официален гост на годишното отчетно събрание ще бъде съдия Румяна Монова - заместник-председател на Върховен административен съд на Република България.

АДМ.ДЕЛО № 246 / 2011 г. по описа на АС-Силистра:
 
На 07.11.2011 г. е образувано административно дело № 246 от 2011 година по жалба на /ПП/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и Тихомир Петров Борачев срещу административен акт - Решение № 1297 от 31.10.2011 г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА за обявяване резултатите от проведения избор за кмет на ОБЩИНА СИЛИСТРА.
Жалбоподатели : /ПП/БСП и Тихомир Петров Борачев;
Ответник: ОИК-Силистра;
С Определение № 871 от 08.11.2011 г. , на основание чл.154 от АПК по делото са конституирани заинтересованите страни:
1.Юлиян Найденов Найденов ;
2.Александър Николаев Сабанов;
С Определение № 871 от 08.11.2011 г. ОИК-Силистра е задължена в еднодневен срок, считано от получаване на съдебния акт, да представи заверени преписи от изрично посочени документи-част от административната преписка;
С Определение № 871 от 08.11.2011 г. ОИК-Силистра    жалбата по административно дело № 246 от 2011 г. е внесена за разглеждане в открито съдебно заседание, насрочено за 11.11.2011 г. от 10:00 часа.
В съдебно заседание от 11.11.2011 г. е даден ход на делото. По искане на оспорващите /ПП/ Българска Социалистическа Партия и Тихомир Петров Борачев, съдът е допуснал проверка на доказателствата, обусловили издаването на оспорения административен акт, а именно - преброяване на недействителните бюлетини от произведените на 23.10.2011г. избори за кмет на община Силистра от секционните избирателни комисии.
Следващото заседание по адм.дело № 246 / 2011 г. по описа на АС-Силистра е насрочено за 15.11.2011 г. от 10.30 часа.
 
В проведеното заседание на 15.11.2011г. бяха извършени процесуалните действия, допуснати от съда, по проверка на недействителните бюлетини от 93 секционни избирателни комисии (СИК). 
Следващото съдебно заседание е насрочено за 16.11.2011 г. от 14:00 часа за продължаване на процесуалните действия.
 
На основание чл.159, т.8 от Административно процесуалния кодекс, съдът прекрати административно дело № 246 по описа на Административен съд Силистра за 2011 година, с предмет оспорване на Решение № 1297 от 31.10.2011 г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА, с което е обявен за новоизбран кмет на Община Силистра Юлиян Найденов Найденов, поради оттегляне на съвместната жалба, подадена от ПП/БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и Тихомир Петров Борачев.

ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
 
АДМ.ДЕЛО № 247 / 2011 г. по описа на АС-Силистра:
 
На 08.11.2011 г. в Административен съд Силистра е постъпила жалба от Тодор Петров Братков, упълномощено лице, представляващо партия „Български социалдемократи”, против решение на ОИК – Силистра, от 24 октомври 2011 г. за обявяване на резултатите от изборите за общински съветници в община Силистра.
По жалбата е образувано административно дело № 247 по описа на АС-Силистра за 2011 година.
С разпореждане от 08.11.2011 г. по адм. дело № 247 / 2011 г. по описа на АС-Силистра, на основание чл.158, ал.1 от АПК жалбата е оставена без движение като нередовна и е предоставен 1-дневен срок за представяне на пълномощно за лицето, подписало се като пълномощник на жалбоподателя, както и за представяне на доказателства за правосубектността на жалбоподателя - ПП "Български социалдемократи".
Със същото разпореждане от ОИК-Силистра е изискано заверено копие от административната преписка по оспорения акт в срок - незабавно, считано от получаване на съдебния акт.
В определения от съда срок, т.е. на 09.11.2011 г. копие от административната преписка е представено по делото.
С разпореждане № 876 от 10.11.2011 г. съдът е задължил ОИК-Силистра в срок до 11.11.2011 г. да представи повторно заверено фотокопие от изрично посочени документи-част от преписката, за които е било отчетено, че фотокопирането не е ясно или непълно.
Със същото разпореждане съдът е задължил ОИК-Силистра в срок до 11.11.2011 г. да представи адресите и телефонните номера на новоизбраните общински съветници.
С придружителна молба от 10.11.2011 г. по делото са представени изисканите с разпореждане № 870 / 08.11.2011 г. доказателства - пълномощно за представителя на жалбоподателя и документи, свързани с регистрацията на жалбоподателя като ПП "Български социалдемократи".
С разпореждане № 877 / 10.11.2011 г. жалбата е внесена за разглеждане в открито съдебно заседание, насрочено за 14.11.2011 г. от 14.00 часа.
 
По делото бяха проведени две заседания на 14.11.2011 г., първото от които в 14:00 часа, а второто - в 15:00 часа.
Отлагането беше причинено от искането за представяне на обявлението на изборните резултати, изложено в сградата на Община Силистра.
Не беше уважено искането на жалбоподателя за ръчно преброяване на всички бюлетини, отнасящите се до избора на обшински съветници, тъй като пред съда не бяха изтъкнати нарушения, които биха могли да се отразят върху правилността на преброяването.
Второто заседание по делото приключи с обявлението, че съдът ще се произнесе по делото в срок.
 
С Решение № 159 от 16.11.2011 г. съдът отхвърли жалбата на политическа партия "Български социалдемократи" срещу решението на Общинска избирателна комисия – Силистра от 24.10.2011 г. за определяне на резултатите от изборите за общински съветници на община Силистра.
Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.