Обявления
Административен съд –Силистра
 
Адм. Дело 165/2019 г.
18.07.2019 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
           
 
         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистрана разпоредбите на чл. 28, ал. 9 в частта „[...] събиране, транспортиране [...]“, чл. 98, ал. 2, т. 1 – 5, ал. 4 – 7 и чл. 123, ал. 2 – 3 от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра, по което е образувано адм.дело № 165 / 2019 г. по описа на Административен съд – Силистра.
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 
 
 
 
 

Административен съд - Силистра

Адм. дело 171/2019 г.

19.07.2019 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Покурор при Окръжна прокуратура – Силистра на изменението на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра, прието с решение № 848/03.08.2018 г. на Общински съвет – Силистра, и че по повод на оспорването е образувано адм. дело № 171/2019 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ 
 
 
 
 

Административен съд –Силистра
 
Адм. дело № 143/2019 г.
17.06.2019 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
           
 
         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Тутракан, приета с Решение № 105 по Протокол № 9 / 27.03.2008 г. от заседание на Общински съвет гр.Тутракан, по което е образувано адм. дело № 143 / 2019 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 18.09.2019 г. от 11.00 ч.
 
       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Административен съд - Силистра
Адм. дело № 81/2019г.
03.04.2019 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра на разпоредбите на чл. 20, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба за управление на горските територии на Община Главиница, по което е образувано адм. дело № 81/2019 г. по описа на Административен съд – Силистра.
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
 

 

 

 

 

Административен съд Силистра

Адм. дело 86/2019 г.

02.04.2019 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Покурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 4, ал. 3, т. 3 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд на Община Тутракан, приета с Решение № 553 от 25. 03. 2010 г., изменена с Решение № 565 от 29. 04. 2010 г. и допълнена с Решение № 372 от 01. 08. 2013 г. на Общински съвет гр. Тутракан, по което е образувано адм. дело № 86/2019 г. по описа на Административен съд Силистра за 2019 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:…………………

(ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА)


Административен съд –Силистра
 
Адм. Дело № 49 / 2019 г.
11.03.2019 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
           
 
 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистрана разпоредбите на чл. 18, ал. 2, чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 4 /неправилно посочена като ал. 2/ от Наредба за управлението на горските територии, собственост на община Ситово, по което е образувано адм.дело № 49/ 2019 г. по описа на Административен съд – Силистра.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
 
 
           

 

Административен съд Силистра

 

Адм. Дело/201

07.03.2019 г.
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистрана чл. 51, ал. 3 и чл. 52, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 6 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тутракан, приета с Решение № 105 по Протокол № 9 / 27. 03. 2008 г. на Общински съвет гр. Тутракан, по което е образувано адм.дело № / 201 г. по описа на Административен съд – Силистра
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:         Е. ЧЕРНЕВА
 

 

Административен съд –Силистра
 
Адм. дело № 47/2019 г.
01.03.2019 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
           
 
         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистрана
на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Силистра, приета с Решение №177 по Протокол №8/17.04.2008г. от заседание на Общински съвет гр.Силистра, по което е образувано адм.дело № 47/ 2019 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 17.04.2019 г.от 11.00 ч.
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
 
 
 
 

Административен съд –Силистра
 
Адм. Дело 40/2019 г.
21.02.2019 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
           
 
         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистрана чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общинските жилища, приета от Общински съвет – Ситово, по което е образувано адм.дело № 40 / 2019 г. по описа на Административен съд – Силистра.
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
 

Административен съд –Силистра
 
Адм. дело № 37/2019 г.
21.02.2019 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
           
 
         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистрана
на Наредба №17 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Главиница, Област Силистра, приета с Решение №39 по Протокол №6/27.03. 2008г. от заседание на Общински съвет гр.Главиница, по което е образувано адм.дело № 37/ 2019 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 27.03.2019 г.от 11.00 ч.
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
 
 
 
 

 

Административен съд –Силистра
 
Адм. Дело 30/2019 г.
15.02.2019 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
           
 
         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистрана   разпоредбите на чл. 44, ал. 2, т. 2 – 3, ал. 5, изр. 1, ал. 6 и частта „или упълномощено от него лице“ от чл. 37, ал. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Алфатар, по което е образувано адм.дело № 30 / 2019 г. по описа на Административен съд – Силистра.
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

    Административен съд –Силистра

    Адм. дело № 1/2019г.
    11.01.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
    Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с Решение №208 по Протокол №17/15.11.2005 г.на Общински съвет гр. Дулово, по което е образувано адм. дело № 1/2019 г. по описа на Административен съд – Силистра.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:                     


(ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА)


    Административен съд –Силистра

    Адм. дело 199/2018 г.
    11.12.2018 г.
О Б Я В Л Е Н И Е    Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Покурор при Окръжна прокуратура – Силистра на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, действаща на територията на Община гр. Силистра, приета с Решения №516-518 по Протокол №17/17.03.2005 г. от заседание на Общински съвет гр.Силистра, впоследствие многократно изменяна, последно с Решение №850/03.08.2018 г. в частта на чл. 8, ал. 1 и чл. 26, ал. 4, по което е образувано адм. дело № 199/2018 г. по описа на Административен съд Силистра за 2018 г.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 202/2018 г.

10.12.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на

на чл.16, ал.1, т.1 от Наредба за общинските жилища, действаща на територията на Община с. Кайнарджа, приета с Решение № 202 по Протокол № 22 / 31.01.2013 г. от заседание на Общински съвет село Кайнарджа , по което е образувано адм. дело № 202 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 23.01.2019г. от 10.30 часа.

 

                                                                                                                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 205/2018 г.

07.12.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на   разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 1 от Наредба № 22 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Главиница, по което е образувано адм.дело № 205 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

           

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 174/2018 г.

17.10.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на

чл.4, ал.3; чл.62, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, т.5 и чл.15; чл.62, ал.1 във връзка с чл.58, т.1 и чл.66 от Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на Община Ситово, приета с Решение № 16 по Протокол № 2/26.02.2013г. от заседание на Общински съвет с.Ситово, по което е образувано адм. дело № 174 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра .

 

                                                                                                                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 178/2018 г.

17.10.2018 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Покурор при Окръжна прокуратура – Силистра на Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Кайнарджа, приета с Решение № 259 по Протокол от 08. 05. 2007 г. на Общински съвет – Кайнарджа, по което е образувано адм. дело № 178/2018 г. по описа на Административен съд Силистра за 2018 г.

 

 

 

                                                                                                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело № 175/2018

16.10.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на т.18 и т.20 от Приложение № 2 към раздел V, чл.27 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Кайнарджа, по което е образувано адм.дело № 175/ 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

 

                                                                                                                                                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело № 171/2018

09.10.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на разпоредбата на чл. 35, т. 22 от Наредба за определянe и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Тутракан, по което е образувано адм.дело № 171/ 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

           

 

 

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 163/2018 г.

03.10.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на  чл. 37, ал. 1, т. 20, 21 и 23 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница, по което е образувано адм.дело № 163 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                                                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело № 166/2018

02.10.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на разпоредбата на чл.27, ал.1, т.12 и т.13 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Алфатар, по което е образувано адм.дело № 166 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


 

Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 124/2018 г.

28.09.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Методи Александров Шамов на  чл. 18, ал. 7, 9 и 12 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница, по което е образувано адм.дело № 124 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

           

 

 

 

 

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 114/2018 г.

11.07.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра, приета с Решение №1105 по Протокол №44/06.03.2003г. от заседание на Общинския съвет гр.Силистра, многократно изменяна и допълвана, последно с Решение №759/26.04.2018г., по което е образувано адм. дело № 114/2018 г. по описа на Административен съд – Силистра .

 

                                                                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 111/2018 г.

11.07.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Тутракан, приета с Решение № 93 по Протокол № 7/30.04.2004 г.от заседание на Общински съвет гр.Тутракан, по което е образувано адм. дело № 111/2018 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 26.09.2018 г. от 11.00 часа .

 

                                                                                                                                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело № 113/2018 г.

28.06.2018 г.

 

 

                                                                                       О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Силистра, по което е образувано адм. дело № 113/2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

           


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 105/2018 г.

26.06.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 295 по Протокол № 25/ 26.02.2009 г. от заседание на Общински съвет гр. Тутракан, по което е образувано адм. дело № 105/ 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра .

 

                                                                                                                                                                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 107 / 2018 г.

20.06.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на  разпоредбите на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Тутракан, по което е образувано адм.дело № 107/ 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

           


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело № 108  / 2018 г.

19.06.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на разпоредбата на чл. 100, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Силистра, по което е образувано адм.дело № 108/ 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

           

 

 

 


    Административен съд –Силистра

    Адм. Дело № 106 / 2018 г.
    20.06.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е


     Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на че разпоредбите на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Община Алфатар, по което е образувано адм.дело № 107/ 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 100/2018 г.

18.06.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на

Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община гр.Силистра, приета с Решение №350 по Протокол №11/18.07.2008г. от заседание на Общински съвет гр.Силистра, по което е образувано адм. дело № 100 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра .

 

                                                                                                                                                                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

 

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело № 36/2018 г.

15.06.2018 г.

 

 

                                                                                                       О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра на заповед № ЗК-57/11.01.2018 г. на кмета на община Силистра, с която са утвърдени график на дейностите за осъществяване приема в първи клас в общинските училища на територията на гр. Силистра за учебната 2018/2019 г. и критерии при осъществяване на приема, по което е образувано адм. дело № 36/2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 104/2018 г.

14.06.2018 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Покурор при Окръжна прокуратура - Силистра, на разпоредбите на чл. 7, чл. 55, ал. 4 в частта „упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Силистра, по което е образувано адм. дело № 104/2018 г. по описа на Административен съд Силистра за 2018 г.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 102  / 2018 г.

13.06.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на  разпоредбите на Наредба за търговската дейност и услуги на територията на община Ситово, по което е образувано адм.дело № 102/ 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 90/2018 г.

17.05.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

        

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на на чл. 85, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет – Дулово, по което е образувано адм.дело № 90 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                                                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

           

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 89  / 2018 г.

16.05.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 3, ал. 1, т. 2 /предложение 2/, т. 7, б „е“ и б „ж“, т. 9 / в частта вр с чл. 3, ал. 1, т. 7, б „е“/,  и т. 12, ал. 2, т. 2.5 с изключение на чл. 3, ал. 1, т. 14; чл. 10, ал. 1, т. 6, б „б“ и чл. 27, ал. 4 в частта относно “упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба за овладяване популацията на базстопанствените кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на община Ситово, по което е образувано адм.дело № 89/ 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

           


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 87/2018 г.

11.05.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 3; чл. 4, ал. 1, т. 3, т. 5, т. 7, б. „е“, б. „ж“, т. 12; чл. 11, ал. 1, т. 6; чл. 23, ал. 4 в частта „упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кайнарджа, по което е образувано адм.дело № 87 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 71/2018 г.

12.04.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 5 ал. 1 т. 21 и т. 23; чл. 16 ал. 1 т. 8; чл. 24 ал. 1 т. 3,т. 5 и т. 7, ал. 2 и ал. 3; чл.102 ал. 2 и чл. 119 ал. 3 и ал. 4  от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Тутракан, приет с Решение № 5 по Протокол № 2/ 29.11.2007г. от заседание на Общински съвет гр.Тутракан, посл. изм. с Решение № 460 по Протокол от 30.01.2014г., по което е образувано адм. дело № 71 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 23.05.2018 г. от 11.00 часа.

 

                                                                                                                                                                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело № 58/2018 г.

12.04.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 5 ал. 1 т. 23 и т. 24; чл. 17 ал. 1 т. 8 и чл. 25 ал. 1 т. 5 и т. 7  от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Алфатар, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3 по Протокол № 2 / 29.11.2011г. от заседание на Общински съвет гр.Алфатар, изм. с Решение № 10 по Протокол № 3 / 18.12.2015г., по което е образувано адм. дело № 58 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 23.05.2018 г. от 11.00 часа.

 

                                                                                                                                                                                                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 60/2018 г.

29.03.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 5, ал. 1, т. 16; т. 23; т. 24; т. 25; т. 26 и т. 27; чл. 22, ал. 1, т. 5 и т. 7 и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Кайнарджа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по което е образувано адм.дело № 60 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 50/2018 г.

21.03.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 5, ал. 2, т. 21 и т. 23 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ситово, по което е образувано адм.дело № 50 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело51/2018 г.

16.03.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 32, ал. 2 и чл. 33 от Наредбата за упражняване правата на община Дулово в общинската част от капитала на търговски дружества, по което е образувано адм.дело № 51 / 2018 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 255/2017 г.

10.01.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 11 и чл. 15, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет – Дулово, по което е образувано адм.дело № 255 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


 

Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 266/2017 г.

03.01.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на  чл. 14, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 5, ал. 2 и ал. 3, чл. 59, ал. 3, изр. 2, чл. 116, ал. 3 и ал. 4 и чл. 122 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ситово, по което е образувано адм.дело № 266 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 260/2017 г.

03.01.2018 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.5 ал.1 т.26 и т.27; чл.12 ал.1 т.8 и чл.20 ал.1 т.5 и т.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №3 по Протокол № 2 / 24.11.2011г. от заседание на Общински съвет гр.Главиница, изм. с Решение № 25 по Протокол № 7 / 08.01.2016г., по което е образувано адм. дело № 260 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 07.02.2018 г. от 11.00 часа.

 

 

                                                                                                                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

 

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело № 257/2017 г.

15.12.2017 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра на чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Силистра, по което е образувано адм. дело №257/2017 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

 

 

                                                                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 212/2017 г.

16.11.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.28 ал.3 и чл.45 ал.1 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община гр.Дулово, приета с Решение №149 по Протокол №13/22.02.2005г. от заседание на Общински съвет гр.Дулово,изм.с Решение №488 по Протокол №40/03. 12.2010г.,  по което е образувано адм. дело № 212 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 10.01.2018 г. от 11.00 часа.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 228/2017 г.

16.11.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.103 т.6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Община гр.Алфатар, приета с Решение 239 по Протокол №27 / 26. 07.2013г. от заседание на Общинския съвет гр. Алфатар, посл.изм. с Решение № 234 по Протокол № 24/ 29.06.2017г., по което е образувано адм. дело № 228 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 17.01.2018 г. от 11.00 часа.

 

 

                                                                                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 229/2017 г.

16.11.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.67 т.2; чл.96 ал.2 т.2 и чл.109 ал.2 т.4 б. „а“ от Наредба за общинската собственост на Община гр.Силистра, приета с Решение № 1677 по Протокол № 49 / 26.05.2011г. от заседание на Общински съвет гр.Силистра, посл. изм. с Решение № 84 по Протокол № 4/ 17.12.2015г., по което е образувано адм. дело № 229 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 10.01.2018 г. от 11.00 часа.

 

 

                                                                                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 216/2017 г.

02.11.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

        

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 58, ал. 2 и чл. 104, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ситово, по което е образувано адм.дело №216 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 

           

 

 

 

 

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 227/2017 г.

27.10.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

        

 

 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.55, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кайнарджа, по което е образувано адм.дело № 227 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 215/2017 г.

25.10.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

        

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от  Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Тутракан , по което е образувано адм.дело №215 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 96/2017 г.

10.07.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.18 ал.2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Кайнарджа, приета с Решение №264 по Протокол №46/29.06.2007г. от заседание на Общински съвет с.Кайнарджа, по което е образувано адм.дело № 96 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 116/2017 г.

26.05.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 47 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, по което е образувано адм.дело № 116 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 28.06.2017 г. от 10.30 часа.

 

                                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 117/2017 г.

26.05.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.12 и чл. 20, ал. 1 от Наредбата за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона“ на територията на община Тутракан, по което е образувано адм.дело № 117 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 05.07.2017 от 11.00 часа.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 111/2017 г.

19.05.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 4, ал. 2 в частта относно думата„религиозно“ и чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Тутракан, по което е образувано адм.дело № 111 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 05.07.2017 г. от 11.00 часа.

 

 

                                                                                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 110/2017 г.

18.05.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 14а от Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра, по което е образувано адм.дело № 110 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра.

 

 

                                                                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 78/2017 г.

15.05.2017 г.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Октай Есат Наим  на Решение №202, взето по Протокол №25/28.02.2017г. от заседание на Общински съвет гр.Главиница, област Силистра, с което на основание чл.37и ал.3 и чл.37о ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, е приет годишен план за паша по землища за стопанската 2017/2018г. и са определени недвижимите имоти - общинска собственост, с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, за индивидуално и за общо ползване по землища на съставните населени места, съгласно приложени Списъци, в частта му, с която общинските пасища и мери в землището на село Вълкан, ЕКАТТЕ:12440, не са определени за индивидуално ползване, а за общо, по което е образувано адм.дело № 78 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено 07.06.2017 от 14.00 часа.

 

 

                                                                                                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 93/2017 г.

15.05.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.1 ал.2; чл.22 ал.4 и чл.33 ал.2 от Наредба за управление на общинската пътна мрежа на територията на община Главиница, приета с Решение №122 по Протокол №15/27.07.2016г. от заседание на Общински съвет гр.Главиница, по което е образувано адм.дело № 93 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра и е насрочено съдебно заседание на 05.07.2017 г. от 11.00 часа.

.

 

 

                                                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 96/2017 г.

15.05.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.1 ал.2; чл.18 ал.1; чл.20 ал.4; чл.21; чл.23 ал.2; чл.25 ал.2; чл.26; чл.27 ал.1 и ал.2; чл.28 ал.2; чл.30-чл.36; чл.65 ал.1 и ал.2; чл.66 ал.1 и ал.2 и чл.67 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Кайнарджа, приета с Решение №264 по Протокол №46/29.06.2007г. от заседание на Общински съвет с.Кайнарджа, по което е образувано адм.дело № 96 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра и е насрочено съдебно заседание на 05.07.2017 г. от 11.00 часа.

 

 

 

                                                                                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/  


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 91/2017 г.

25.04.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

 Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 1, ал. 2,  чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4,  чл. 22, чл. 24, ал.2,  чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2 , на съответните разрешения на чл. 31 и сл., чл. 66, чл. 67 и чл. 68 от Наредба  № 12 за управление на общинските пътища на Общински съвет Дулово, по което е образувано адм.дело № 91 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 31.05.2017 г. от 10.30 часа.

 

 

 

                                                                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/


 
 
 

 

Административен съд Силистра

 

Адм. дело 77/2017 г.

18.04.2017 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен покурор при Окръжна прокуратура - Силистра, на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4; чл. 18, ал. 5 и чл. 55 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Главиница, по което е образувано адм. дело № 77/2017 г. по описа на Административен съд Силистра за 2017 г., насрочено за 31.05.2017 г. от 10.30 часа.

 

                                                                                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:    /п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 61/2017 г.

11.04.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 49, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ситово, по което е образувано адм.дело № 61 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за  31.05.2017 г. от 10.30 часа.

 

 

 

                                                                                                                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 72/2017 г.

04.04.2017 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.1 ал.2; чл.26 ал.1 и ал.2 и чл.27 ал.1 и ал.2 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Силистра, приета с Решение №1220 по Протокол №36/27.05.2010г. от заседание на Общински съвет гр. Силистра, по което е образувано адм. дело № 72 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 03.05.2017 г. от 11.00 часа.

 

 

 

                                                                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 68/2017 г.

04.04.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

         Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.17 ал.4 т.1 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра, приета с Решение №1105 по Протокол №44/06.03.2003г. от заседание на Общински съвет гр.Силистра, по което е образувано адм.дело № 68 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 03.05.2017 г. от 11.00 часа.

 

 

                                                                                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

 

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело 69/2017 г.

04.04.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 15, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Кайнарджа, по което е образувано адм.дело № 69 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за  17.05.2017 г. от 10.30 часа.

 

                                                                                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

 


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 64/2017 г.

27.03.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 1, ал. 2; чл. 22, ал. 4 и чл. 33 ал. 2 от Наредбата за управление на общинската пътна мрежа на територията на Община Тутракан, по което е образувано адм.дело № 64 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 10.05.2017 г. от 10.30 часа.

 

 

 

                                                                                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 45/2017 г.

23.03.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на на чл.2 ал.1 т.4 и Раздел V; чл.4 ал.1 т.4 и т.5; чл.40 и чл.41; чл.42 ал.3 т.6 и чл.49от  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община гр.Дулово, приета с Решение №353 по Протокол №35/05.03.2003г. от заседание на Общинския съвет гр.Дулово, по което е образувано адм.дело № 45 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра и е насрочено съдебно заседание на 26.04.2017 г. от 11.00 часа.

 

 

 

                                                                                                                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/


Административен съд –Силистра

 

Адм. Дело58/2017 г.

23.03.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.15 ал.3 и чл.16 ал.1 т.3 от Наредба №25 за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община гр.Дулово, по което е образувано адм.дело № 58 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра и е насрочено съдебно заседание на 26.04.2017 г. от 11.30 часа.

 

 

 

                                                                                                                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/          


Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 49/2017 г.

22.03.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 15, ал. 3 – 4 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кайнарджа, по което е образувано адм.дело № 49 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра и е насрочено съдебно заседание на 03.05.2017 г. от 10.30 часа.

 

 

 

                                                                                                                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/


Административен съд –Силистра
 
Адм. дело 57/2017 г.
21.03.2017 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
           
 
            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистраначл. 16, ал. 3, и чл. 19, ал.1; т.3 от Наредба № 32 за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Главиница, по което е образувано адм.дело № 57 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра,насрочено за 10.05.2017 г. от 10.30 часа.
 
 
 
                                                                                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
 
 
           
 

Административен съд –Силистра
 
Адм. дело 24/2017 г.
13.03.2017 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
           
 
            
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистраот Наредба №5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на Община гр.Дулово, приета с Решение №232 по Протокол №26/25.02.2002г. от заседание на Общински съвет гр. Дулово, и че по повод на оспорването е образувано адм.дело № 24 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание на 19.04.2017 г. от 11.00 часа.
 
                                                                                                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
 
 

Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 47/2017 г.

10.03.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.15, ал.3, т.2; чл.15, ал.5; Раздел VII; чл.36, ал.1 и §1, т.5 от ДР от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Кайнарджа, по което е образувано адм.дело № 47 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 26.04.2017 г. от 10.30ч.

 

 

                                                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

 


 

 

Административен съд –Силистра

 

Адм. дело 43/2017 г.

10.03.2017 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

           

 

            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл. 4, ал. 1, т. 4 – 5, чл. 22, ал. 6, чл. 42б, ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, по което е образувано адм.дело № 43 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 19.04.2017 г. от 10.30 часа.

 

 

 

                                                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/


Административен съд –Силистра
 
Адм. дело 38/2017 г.
09.03.2017 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
           
 
            Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Силистрана чл. 4, ал. 1, т. 4 – 5, чл. 15, ал. 5, т. 5, чл. 21, ал. 5 – 6, чл. 42, ал. 3, т. 6, § 7 от ПЗР и раздел II от приложение № 1 на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община, по което е образувано адм.дело № 38 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, насрочено за 19.04.2017 г. от 10.30 ч.
 
 
                                                                                                                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
 

 
 

Административен съд гр. Силистра

 

Адм. дело 41/2017 г.

06.03.2017 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра, на разпоредбата на чл. 62 от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на община Алфатар, по което е образувано адм. дело № 41/2017 г. по описа на Административен съд Силистра за 2017 г., насрочено за 26.04.2017 г. от 10.30 ч.

 

 

                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

  

           

 
 

Административен съд гр. Силистра

 

Адм. дело 40/2017 г.

06.03.2017 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра, на чл. 4, ал. 1, т. 4; чл. 4, ал. 1, т. 5; чл. 30, т. 20 и чл. 40, ал. 2 в частта, касаеща такса за собственик, притежаващ ловно куче по чл. 175, ал. 2 от закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Ситово, по което е образувано адм. дело № 40/2017 г. по описа на Административен съд Силистра за 2017 г., насрочено за 26.04.2017 г. от 10.30 ч.

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

Административен съд -Силистра
Адм. дело 37/2017 г.
24.02.201 г.
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Силистрана чл. 13, ал. 2, т. 1, чл. 14, чл. 18, ал. 3, пр. последно и ал. 4, пр. последно от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Силистра и че по повод на оспорването е образувано адм.дело № 37 / 2017 г. по описа на Административен съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание на 19.04.2017 г. от 10.30 часа.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:   /п/       

Административен съд – Силистра
Адм. дело 172/2016 г.
15.12.2016 г
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра на чл.47, ал.1, т.5; чл.50, ал.1 и чл.61, ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане на имущество на община Ситово, област Силистра, приета с Решение №30 по протокол №2 от 29.02.2016 г.на Общински съвет – Ситово, по което е образувано адм. дело №172 по описа на Административен съд Силистра за 2016 г.,насрочено за 01.02.2017 г. от 10.30 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

Административен съд – Силистра
Адм. дело 182/2016 г.
15.12.2016 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община гр. Тутракан, приета с Решение № 295 по Протокол № 25/26.02.2009 г. от заседание на Общински съвет гр.Тутракан, е оспорена от Прокурор в Окръжна прокуратура гр. Силистра, в частта й на чл. 4, ал. 4; чл. 17, ал. 1; чл. 21, ал. 6 и чл. 43, ал.1, т. 3 и по протеста е образувано административно дело № 182 по описа на Административен съд гр. Силистра за 2016 година, насрочено за 25.01.2017 г. от 11.00 часа.
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

Административен съд - Силистра
Адм. дело 165/2016 г.
12.12.2016 г.
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам.-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра на чл.35, ал. 1 и ал.2, във вр. с чл.32, т.7 от  Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество на територията на Община Тутракан, по което е образувано адм.дело № 165 по описа на Административен съд - Силистра за 2016г., насрочено за 08.02.2017г. от 10.30 часа.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:         /п/

Административен съд -Силистра
Адм. дело 168/2016 г.
08.02.2016 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра на чл. 4, ал. 1, чл. 15, ал. 1 – 2, чл. 18а и чл. 32, ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Дулово, по което е образувано адм.дело № 168 по описа на Административен съд Силистра за 2016г.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
 

Административен съд -Силистра
Адм. дело 158/2016 г.
07.11.2016 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра, на чл.20, ал.1, т.2 и т.2а и чл.2, ал.1, т.3а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра,приети с Решение № 322 от 29.09.2016 г. от Общински съвет Силистра, по което е образувано адм.дело № 158 по описа на Административен съд Силистра за 2016г., насрочено за 21.12.2016 г. от 10.30 часа.
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/                                     
 
 

Административен съд - Силистра
Адм. дело 56/2016 г.
12.09.2016 г.
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от ЗП Саджиде Ахмед Ахмед на Решение № 60 по протокол № 9 от 23.02.2016 г., допълнено с Решение № 66 по протокол № 11/21.03.2016 г. на Общински съвет Главиница, по което е образувано адм. дело № 56/2016 г. по описа на Административен съд Силистра, насрочено за 21.10.2016 г. от 14,00 ч.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Административен съд - Силистра
Адм. дело 110/2016 г.
07.09.2016 г.
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра, на чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Дулово, по което е образувано адм. дело № 110/2016 г. по описа на Административен съд Силистра.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Административен съд -Силистра
Адм. дело 106/2016 г.
16.08.2016 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура- Силистра, с който се оспорва чл. 5, ал. 2, т. 6 и чл. 25, ал. 2, т. 3 от Наредбата за търговската дейност и услуги на територията на община Ситово и по протеста е образувано адм.дело № 106 по описа на Административен съд Силистра за 2016г., насрочено за 19.10.2016г. от 11.00 часа.
 
 
 
                                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
 

Административен съд -Силистра
Адм. дело 108/2016 г.
08.08.2016 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура- Силистра, с който се оспорва чл. 14; чл. 19, ал. 1, т. 3; чл. 19, ал. 2, т. 3; чл. 19, ал. 3, т. 3; чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 20, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Силистра и по протеста е образувано адм.дело № 108 по описа на Административен съд Силистра за 2016 г., насрочено за 05.10.2016 г. от 11.00 часа.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Административен съд -Силистра
Адм. дело 105/2016 г.
08.08.2016 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура- Силистра, с който се оспорва чл.12 ал.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Тутракан, приета с Решение №93 по Протокол №7/30.04.2004г. от заседание на Общински съвет гр.Тутракан, и че по протеста е образувано административно дело №105 по описа на Административен съд гр.Силистра за 2016 година, насрочено за 05.10.2016г. от 11.00 часа.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/
           
 

Административен съд -Силистра
Адм. дело 109/2016 г.
05.08.2016 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура- Силистра, с който се оспорва чл.13 ал.3 и ал.4 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Силистра, приета с Решение №1048 по Протокол №38/24.04.14г. от заседание на Общински съвет гр.Силистра, и че по протеста е образувано административно дело №109 по описа на Административен съд гр.Силистра за 2016 година, насрочено за 05.10.2016г. от 11.00 часа
                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Административен съд -Силистра
Адм. дело 107/2016 г.
05.08.2016 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура- Силистра, с който се оспорва чл.25, ал.1, т.6 от Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община Силистра, приета с Решение №350 по Протокол №11/18.07.2008г. от заседание на Общински съвет гр. Силистра, и че по протеста е образувано административно дело №107 по описа на Административен съд гр. Силистра за 2016 година, насрочено за 05.10.2016г. от 11.00 часа.
  
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/
 

Административен съд -Силистра
Адм. дело 85/2016 г.
20.07.2016 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура - Силистра, с който е оспорен чл. 43, ал. 2, т. 19.9 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра, предвиждаща заплащане на такса за изразяване на предварително съгласие за смяна предназначението на земи от общинския поземлен фонд/, приета с Решение № 84 от 22.12.2011 г. от Общински съвет Силистра и по протеста е образувано адм.дело № 85 по описа на Административен съд Силистра за 2016 г., насрочено за 28.09.2016 г. от 11.00 часа.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/
 
 

Административен съд -Силистра
Адм. дело 92/2016 г.
18.07.2016 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил жалба от Областен управител на област Силистра, с която се оспорва отмяната на Наредба № 25 за управление на горските територии на Община Главиница и че по повод на оспорването е образувано адм. дело № 92/2016 г. по описа на Административен съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание за 14.09.2016 г. от 10.30 часа.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/
 
 
 
 

Административен съд -Силистра

Адм. дело 91/2016 г.

12.07.2016 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областния управител на Област гр.Силистра, с която са оспорени приетите изменения и допълнения на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности“ гр.Главиница, на заседание от 26.04.2016г. с Решение №81 на Общинския съвет гр.Главиница и по нея е образувано адм.дело № 91 по описа на Административен съд гр. Силистра за 2016 г., насрочено за 14.09.2016 г. от 11.00 часа.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

 


 

Административен съд -Силистра
Адм. дело 119/2015 г.
18.09.2015 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура-Силистра, с който са оспорени чл.20, ал.1,т.2 и чл.21, ал.2 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Дулово и че по повод на оспорването е образувано адм.дело № 119 по описа на Административен съд Силистра за 2015 г., насрочено за 28.10.2015 г. от 11.00 часа.
 
                                                                                                                                                                                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

Административен съд -Силистра
Адм. дело 110/2015 г.
26.08.2015 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура-Силистра, с който е оспорена приетата на заседание от 26.02.2008г. с Решение №32 на Общинския съвет с.Ситово НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово, в частта й на чл.22 ал.1 и че по повод на оспорването е образувано административно дело №110 по описа на Административен съд гр. Силистра за 2015 година, насрочено за 07.10.2015г. от 11.00 часа.
 
 
                                                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/
 

Административен съд -Силистра
Адм. дело 151/2014 г.
11.11.2014 г.
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура-Силистра, с който e оспорена разпоредбата на чл. 86 от Наредбата за общинската собственост, изменена с решение № 1192 / 28.08.2014 г. на Общински съвет – Силистра, и че по повод на оспорването е образувано адм.дело № 151 / 2014 г. по описа на Административен съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание на 14.01.2015 г. от 10.30 часа.
 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                   


 

Административен съд -Силистра
АД 113/2014г.
01.09.2014г.
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че Решение № 520 по Протокол № 42 от 27.03.2013 г. на Общински съвет Тутракан, в частта му по т.1, с която е утвърдена общинска транспортна схема на община Тутракан за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси съгласно Приложение № 1 е оспорена от ЕТ ”Хари-3-Харалан Хараланов” и по жалбата е образувано адм.дело № 113 по описа на Административен съд Силистра за 2014 г., насрочено за 15.10.2014 г. от 11.00 часа.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Административен съд -Силистра
Адм. дело 112/2014 г.
12.08.2014 г.
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че са постъпили жалби от „Нетуоркс – България” ООД и „БТК” ЕАД, с които е оспорена Наредбата за реда и условията за изграждане и извършване на строително-монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, приета с Решение № 1115/26.06.2014 г. на Общински съвет Силистра и по жалбите е образувано административно дело № 112 по описа на Административен съд Силистра за 2014 г., насрочено за разглеждане за 01.10.2014 г. от 11.00 часа.
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:


Административен съд -Силистра

Адм. дело № 52/2014 г.

19.03.2014 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил  протест от Окръжна прокуратура  - Силистра, с който е оспорена т.17 от Приложение № 1 към чл. 49 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра, приета с решение на Общински съвет Силистра № 882 по Протокол № 35 от 30.01.2014 г., с която се въвежда такса за услуга „хранене” на 5-6 годишни деца в ЦДГ /ОДЗ, и че по повод на оспорването е образувано адм.дело № 52 по описа на Административен съд Силистра за 2014 г., по което е насрочено съдебно заседание за 07.05.2014 г. от 11.00 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 


 

Административен съд -Силистра

Адм. дело 133/2013 г.

19.12.2013 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура-Силистра, с който са оспорени  чл.20, ал.1, т.3 и т.3а от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра, въвеждащи такса за родители и настойници на деца на петгодишна и шестгодишна възраст, подлежащи на задължително обучение две години преди постъпването им в 1-ви клас в целодневните подготвителни групи, и че по повод на оспорването е образувано адм.дело № 133/2013 г. по описа на Административен съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание на 13.02.2014 г. от 14.00 часа.

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 
 
 
 

Административен съд -Силистра

Адм. дело 112/2013 г.

29.10.2013 г.

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  

 

Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура-Силистра, с който е оспорена приетата на заседание от 30.07.03г.,посл. изм. и доп. с Решение №496/28.03.13г. на Общинския съвет гр.Силистра НАРЕДБА за опазване на обществения ред и чистотата в Община гр.Силистра, в частта й на чл.60, и че по повод на оспорването е образувано адм.дело № 112/2013 г. по описа на Административен съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание на 04.12.2013 г. от 11.00 часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/


Административен съд -Силистра
Адм. дело 71/2013 г.
08.07.2013 г.
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура-Силистра, с който е оспорена разпоредбата на чл. 15 от Наредбата за общинската собственост, приета с решение №1677/26.05.2011 г. на Общински съвет – Силистра, и че по повод на оспорването е образувано адм.дело № 71/2013 г. по описа на Административен съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание на 04.09.2013 г. от 10.30 часа.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                   

Административен съд -Силистра
Адм. дело 228/2011 г.
07.11.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Каолин” АД, гр. Сеново, с която е оспорена Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част на капитала на търговски дружества , приета с Решение № 81 / 2000 г. по Протокол №12 от 06.10.2000 г., изменена и допълнена с Решение №125 по протокол №9 от 26.09.2008 г. на Общински съвет Дулово и по нея е образувано адм.дело №228 по описа на Административен съд - Силистра за 2011г., насрочено за 06.12.2011 г. от 10.00 часа.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Административен съд-Силистра
Адм. дело 119/2011г.
20.09.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на областен административен център Силистра на Решение № 568/03.06.2011 г. на Общински съвет Дулово, с което се изменя решение № 551, прието с протокол № 46/29.04.2011 г., по което е образувано адм. дело № 119/2011 г. по описа на Административен съд Силистра, насрочено за 09.11.2011 г. от 10.00 часа.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА/

Административен съд -Силистра
Адм. дело 151/2011 г.
03.08.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областния управител с административен център гр.Силистра, с която се обжалват разпоредбите на чл. 15, ал. 9, т. 1 и 2 и допълнението на чл. 17, ал. 4, т. 6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Силистра, приети с решение № 1428 / 25.11.2010 г. на Общински съвет – Силистра и по нея е образувано адм. дело №151 по описа на административен съд Силистра за 2011 г., насрочено за 12.10.2011 г. от 10.15 часа.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Административен съд -Силистра
Адм. дело 89/2011 г.
06.06.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областния управител с административен център гр.Силистра, с която е оспорено Решение № 819 по протокол №63/28.04.2011 год. на Общински съвет Тутракан, с което на основание чл. 21, ал.1 от ЗМСМА и чл. 9а от ЗОБ е приел Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Тутракан и по нея е образувано адм.дело №89 по описа на административен съд Силистра за 2011 г., насрочено за 25.07.2011 г. от 10.00 часа.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Административен съд -Силистра
Адм. дело 74/2011 г.
13.05.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областния управител с административен център гр.Силистра, с която е оспорено решение №1595 по протокол №47 от 21.03.2011 г. на Общински съвет Силистра, с което, на основание чл.47 от Наредба № 34/1999г. за таксиметров превоз на пътници е определено местонахождението и сигнализацията на таксиметрова стоянка с 10 паркоместа, намираща се в с.Айдемир, кв.”Деленките”и по нея е образувано адм.дело № 74 по описа на административен съд Силистра за 2011г., насрочено за 23.06.2011 г. от 14.00 часа.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Административен съд -Силистра
Адм. дело 71/2011 г.
10.05.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областния управител с административен център гр.Силистра, с която е оспорена изцяло Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове, приета на заседание на 21.03.2011 г. от Общински съвет-Силистра и по нея е образувано адм.дело № 71 по описа на административен съд Силистра за 2011 г., насрочено за 22.06.2011 г. от 14.00 часа.

Административен съд -Силистра
Адм. дело 57/2011 г.
18.04.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областния управител с административен център гр.Силистра, с която е оспорена т.2 от решение № 11/14.02.2011 г. на Общински съвет Ситово, потвърдено с решение № 15 / 11.03.2011 г., с което е прието изменение и актуализация на общинския бюджет за 2010 г. и по нея е образувано адм.дело № 57 по описа на административен съд Силистра за 2011 г., насрочено за 02.06.2011 г. от 14.00 часа.

Административен съд -Силистра
Адм. дело 54/2011 г.
14.04.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областния управител с административен център гр.Силистра, с която е оспорена т. 9 от решение № 529 / 15.02.2011 г. на Общински съвет – Дулово в частта, с която е дадено съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателни сметки на общината, и че по повод на обжалването е образувано адм.дело № 54 / 2011 г. по описа на Административен съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание на дата 16.06.2011 г. от 13.00 часа.

Административен съд -Силистра
Адм. дело 24/2011 г.
23.02.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областния управител с административен център гр.Силистра, с която е оспорена т.2 на решение № 512 по протокол № 42/18.01.2011 г. на Общински съвет - Дулово, с която се определя такса за битови отпадъци и по нея е образувано административно дело № 24 по описа на Административен съд - Силистра за 2011 г., насрочено за 11.04.2011 г. от 10.00 часа.

Административен съд -Силистра
Адм. дело 29/2011 г.
18.02.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областния управител с административен център гр.Силистра, с която е оспорена т.1 на решение № 345 по протокол № 41/27.01.2011 г. на Общински съвет-Главиница, с което се определя годишният размер на такса битови отпадъци и по нея е образувано административно дело № 29 по описа на Административен съд - Силистра за 2011 г., насрочено за 23.03.2011 г. от 11.00 часа.

Адм. дело №9/2011 г.
10.01.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд град Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от АПК, съобщава, че е постъпила жалба от Областен управител на област гр. Силистра, с която се обжалват измененията и допълненията на чл. чл. 11, 14 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана на община Силистра, приети с решение № 1448/25.11.2010 г. на Общински съвет – Силистра. По повод на обжалването е образувано адм.дело № 9 / 2011г. по описа на Административен съд – Силистра, по което е насрочено съдебно заседание на 02.03.2010 г. от 10.00 часа.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адм. дело №226/2010 г.
03.01.2011 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд град Силистра, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 от АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от Румянка Иванова Чанкова от гр. Силистра, с което се обжалват измененията и допълненията на чл. 14 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана на Община Силистра, приети с решение № 1448/25.11.2010 г. на Общински съвет - Силистра. По повод на обжалването е образувано административно дело № 226/2010 г. по описа на Административен съд - Силистра, по което е насрочено съдебно заседание за 02.03.2010 г. от 10.00 часа.

Административен съд – Силистра
Адм. д. № 208/ 2010г.
10.12.2010г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК, съобщава, че е постъпила жалба от Областен управител на област с административен център Силистра, с която е оспорено Решение №57/26.10.2010 г. на Общински съвет Ситово, Силистренска област, в частта му по т.2 „приемане на актуализация на бюджета на Община Ситово” и по нея е образувано административно дело № 208 по описа на Административен съд - Силистра за 2010г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от ЗММ ”СТОМАНА” АД гр. Силистра, с която е оспорен чл. 15, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги приета от Общински съвет гр. Силистра и по нея е образувано административно дело № 80 по описа на Административен съд - Силистра за 2010 г., насрочено за 14.07.2010 год.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областен управител на Област Русе, с която е оспорено Решение №522 по протокол №26/31.03.2009 год. на Общински съвет Русе, в частта по т.1.8, с която е утвърдена зона за паркиране с 44 бр. паркоместа, което е потвърдено с прието повторно Решение № 548/16.04.2009 год. по протокол №27 на Общински съвет Русе и по нея е образувано административно дело № 129 по описа на Административен съд - Силистра за 2009г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр.Силистра, на основание чл.188, във вр.с чл.181, ал.1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура гр.Силистра с което са оспорени чл.7,ал.1 и 2, чл.8 и чл.15,ал.1,т.1 от Наредба за търговската дейност и услуги на територията на община Силистра, приета с решение № 350 / 18.07.2008 г. от Общински съвет гр.Силистра, и по него е образувано административно дело № 120 по описа на Административен съд Силистра за 2008 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК, съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура гр.Силистра, с който са оспорени чл.3 и чл.4 от "Наредбата за извършване на търговска дейност и услуги на територията на община Тутракан", приета с Решение № 92 от 30.04.2004 г., изменена и допълнена с Решение № 233/26.05.2005 г. и Решение № 291 от 27.10.2005 г. на Общински съвет гр.Тутракан и по него е образувано административно дело № 107 по описа на Административен съд Силистра за 2008г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК, съобщава , че е постъпил протест от Окръжна прокуратура гр.Силистра, с който са оспорени чл.10-17 от "Наредба за извършване на търговска дейност и услуги на територията на община Алфатар", приета с Решение № 125 / 18.04.2001 г. и "Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Алфатар", приета с Решение № 284/29.08.2007 г., изм. с Решение № 46/28.03.2008 г. на Общински съвет Алфатар, и по него е образувано административно дело № 108 по описа на Административен съд Силистра за 2008г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адм. д. № 27/ 2007г.
06.07.2007г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд - Силистра, на основание чл. 181, ал. 1, във връзка с чл. 162 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на Заповед № 28/19.04.2007 г. на директора на Държавно лесничейство - гр. Тутракан, с която е забранено ползването на всякакъв вид дивеч на територията на ловно-стопанския район на ЛРД - село Малък Преславец, община Главиница, Силистренска област, за една година, считано от 12.04.2007 г. до 12.04.2008 г., по което е образувано адм.д. №27/2007г. по описа на Административен съд - Силистра.
 
СЕКРЕТАР:

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр. Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от АПК съобщава , че е постъпила жалба от „КАОЛИН” АД и Стоян Ганев Стоянов, с която е оспорена Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Дулово, приета с Решение № 124 на ОС-Дулово по протокол № 9 от 26.09.2008 г. и по нея е образувано административно дело № 112 по описа на Административен съд - Силистра за 2009г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Павлина Георгиева)

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Административен съд гр.Силистра, на основание чл.181 ал.І във връзка с чл.162 от Административнопроцесуалния кодекс СЪОБЩАВА, че директорът на Държавно лесничейство гр.Тутракан е издал Заповед №28/19.04.2007г., с която на основание чл.30 ал.І от ППЗЛОД е ЗАБРАНИЛ ползването на всякакъв вид дивеч на територията на ловно-стопанския район на ЛРД село Малък Преславец, Община гр.Главиница, Силистренска област за ЕДНА ГОДИНА, считано от 12.04.2007г. до 12.04.2008г. 
Постъпило е оспорване на законосъобразността на Заповед №28/19.04.07г. на Директора на ДЛ гр.Тутракан, по което е образувано административно дело №27/2007г. по описа на Административен съд гр.Силистра.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Павлина Георгиева)